Get Adobe Flash player

Chi tiết tin tức

Triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 73/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện.
Người đăng: TH VP .Ngày đăng: 30/06/2020 .Lượt xem: 1599 lượt.
Triển khai thực hiện một số nội dung tại Thông báo số 73/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện.

1.1. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy hiệu quả trách nhiệm của người đứng đầu. Chấp hành nghiêm quy chế làm việc của UBND huyện và văn bản quy định liên quan. Chỉ đạo đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc, bảo đảm đúng tiến độ, thời gian, chất lượng; có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng chậm triển khai thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của cấp trên. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, nội dung báo cáo đảm bảo thời gian và có chất lượng. Tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm chậm thời gian, tiến độ giải quyết công việc.

- Đối với các hồ sơ, văn bản trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện phải đảm bảo nội dung tham mưu, đề xuất cần cụ thể, rõ ràng, thể hiện rõ quan điểm đúng hay không đúng quy định pháp luật (nếu văn bản đề xuất có từ hai phương án trở lên cần tham mưu lựa chọn một phương án phù hợp nhất) và đúng thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo giải quyết hoặc thẩm định, tham mưu đề xuất UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xem xét giải quyết đối với các văn bản, hồ sơ đề nghị của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, công dân đã gửi đến cơ quan, địa phương (có ghi tên đơn vị tại phần “Kính gửi” hoặc “Nơi nhận” của văn bản) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, địa phương (Văn phòng HĐND&UBND huyện không làm văn bản chuyển các văn bản nêu trên, chỉ lưu tham khảo và theo dõi, tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc khi các đơn vị, địa phương giải quyết chậm tiến độ). Trường hợp văn bản, hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị thì hướng dẫn các tổ chức, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân gửi văn bản, hồ sơ đến đúng cơ quan có chức năng, nhiệm vụ, đúng thẩm quyền giải quyết. Định kỳ ngày 20 hằng tháng báo cáo tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ để UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND huyện, các cuộc họp giao ban, kiểm điểm công tác hằng tháng, quý, năm, các cuộc họp giải quyết công việc của lãnh đạo UBND huyện theo đúng thành phần triệu tập và chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo, ý kiến đề xuất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nếu vắng mặt phải báo cáo và được chủ trì cho phép. Thủ trưởng các ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu của cấp phó được ủy quyền dự thay cấp trưởng tại cuộc họp. Cấp phó được cử đi họp thay có trách nhiệm báo cáo kết quả cuộc họp cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã cử mình đi họp thay.

- Đối với những nội dung Chủ tịch UBND, UBND huyện yêu cầu các ngành tham mưu cho UBND huyện báo cáo gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND tỉnh, các Sở ngành của tỉnh thì đứng ở vai trò của huyện tham mưu UBND huyện ký duyệt gửi về cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan của tỉnh theo đúng quy định (Nếu đơn vị, địa phương không tuân thủ theo văn bản chỉ đạo thì Văn phòng HĐND&UBND huyện không tiếp nhận văn bản này, mọi sự chậm trễ Thủ trưởng các ngành tự chịu trách nhiệm xử lý).

- Tăng cường công tác phối hợp giữa ngành với ngành, giữa ngành với địa phương và địa phương với nhau để đẩy nhanh giải quyết công việc, đặc biệt là các nhiệm vụ mang tính bức xúc, nổi cộm, gây phản ứng trong dân.

- Chấn chỉnh, quán triệt cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam.

1.2. Đề nghị Phòng Nội vụ chủ động có kế hoạch kiểm tra công vụ của các ngành, địa phương để kịp thời chấn chỉnh, tham mưu đề xuất UBND huyện xử lý theo quy định.

- Định kỳ hằng năm, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu UBND huyện báo cáo đánh giá nhận xét thủ trưởng các đơn vị, địa phương và cán bộ công chức theo quy định.

1.3. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, tổng hợp việc triển khai nhiệm vụ của các ngành, địa phương, kịp thời tham mưu UBND huyện đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo quy định./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông tin một số nét lớn về tình hình phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2020 của huyện Đông Giang.
Các tin cũ hơn:
'Phải loại bỏ cán bộ không đủ dũng khí tự phê bình'
Gia đình thời kỳ đổi mới
Tập huấn “ Xây dựng chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam nhằm ứng phó biến đổi khí hậu
Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện (mở rộng) lần thứ 10, khóa III
Doanh nhân Cơtu hết lòng vì người nghèo