Get Adobe Flash player

Chi tiết tin tức

Về Sông Kôn, vui múa hát cồng chiêng Cơtu
Người đăng: Theo Văn hóa .Ngày đăng: 17/04/2012 .Lượt xem: 1318 lượt.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCGD -CMC NĂM 2011 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012

 

 

 

A. Tình hình và kết quả thực hiện công tác PCGD-CMC:

          I. Đặc điẻm tình hình:

Đông Giang là một huyện miền núi cao, nằm về phía Tây Bắc tỉnh Quảng Nam, có diện tích đất đai hầu hết là rừng núi và sông suối, cách trung tâm tỉnh lỵ khoảng 145 km. Diện tích tự nhiên 812.63 km2, dân số 23.851 người, mật độ dân số 29 người/km2, thành phần dân tộc: người Cơ tu là chủ yếu, chiếm khoảng 73% tổng dân số, số còn lại là dân tộc kinh và các dân tộc thiểu số khác. Đại đa số nhân dân sống rải rác và tập trung trên 95 thôn của 11 xã, thị trấn; trong đó có 7 xã đặc biệt khó khăn. Nhân dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông lâm nghiê%3ḅp, thu nhập hàng năm ở mức thấp. Những năm gần đây thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước, đời sống của đại bộ phận dân cư đã được nâng cao rõ rệt.

          Về tình hình thực hiện công tác giáo dục, toàn huyện có 01 trường Mầm non, 05 trường mẫu giáo, 10 trường tiểu học, 2 trường PTCS và 5 trường THCS (trong đó có 2 trường THCS Bán trú cụm xã) và 01 trường PTDTNT. Những năm qua, sự nghiê%3ḅp giáo dục và đào tạo không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Cơ sở vâ%3ḅt chất đầu tư xây dựng theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia. Hàng năm, tỷ lê%3ḅ huy đô%3ḅng học sinh ra lớp đầu cấp đạt cao. Tỷ lê%3ḅ đạt chuẩn phổ câ%3ḅp giáo dục tiểu học đúng đô%3ḅ tuổi vững chắc. Cùng với sự đi lên của tình hình kinh tế xã hội, sự nghiệp giáo dục- đào tạo không ngừng phát triển về cả số lượng và chất lượng, bước đầu đáp ứng nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, mục tiêu giảm nghèo của địa phương.

1. Thuận lợi:

          - Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam.

          - Một số ban ngành đoàn thể từ huyện đến xã có sự phối hợp chặt chẽ. Công tác xã hội hoá giáo dục ở một số xã, thị trấn có những chuyển biến tích cực, tác động tốt đến công tác PCGD-CMC.

          - Mạng lưới trường lớp các cấp học được mở rộng về quy mô, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đã đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân.

          Đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được tăng cường, chất lượng được duy trì, cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường được chú trọng đầu tư.

          2. Khó khăn:

          - Là huyện miền núi cao, địa bàn phức tạp, điều kiện đi lại không thuận lợi, dân cư sống rải rác, phân tán ảnh hưởng đến bố trí trường lớp, đời sống đại đa số người dân còn khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục.

          - Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, kinh phí đầu tư cho ngành giáo dục có chú trọng, song nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu học tập. Tình trạng lớp ghép còn khá nhiều trong triển khai giảng dạy.

II. Quá trình thực hiện các mục tiêu PCGD-CMC:

1. Sự lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện:

- Công tác PCGD nói chung, CMC nói riêng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của huyện, trên cơ sở đó Huyện ủy, HĐND, UBND đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện mục tiêu Phổ cập trên địa bàn.

- Trên cơ sở tham mưu của Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện đã nhiều lần mở các hội nghị chuyên đề về Phổ cập và mở Đại hội Giáo dục cấp huyện lần 2 vào tháng 4/2006 và Huyện uỷ ban hành Nghị quyết chuyên đề số 08 đã bàn nhiều biện  pháp nâng cao chất lượng giáo dục và tiến độ thực hiện công tác phổ cập giáo dục đến năm 2010 và những năm tiếp theo.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn củng cố Ban chỉ đạo Phổ cập Giáo dục, đề ra nhiều giải pháp thực hiện kế hoạch, huy động và duy trì tốt số lượng học sinh ra lớp.

2. Sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể:

- Ban chỉ đạo phổ cập các cấp hằng năm được kiện toàn và củng cố, Ban chỉ đạo đã phân công trách nhiệm cho các thành viên chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, các ban ngành xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục  có hiệu quả trên toàn huyện.

- Ban chỉ đạo cấp huyện đã tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND ban hành các Nghị quyết, chủ trương, chính sách cụ thể về công tác PCGDTH- CMC và PCGDTHCS.

- Ban chỉ đạo của nhiều địa phương tham mưu cho lãnh đạo địa phương  xây dựng tốt các kế hoạch và giải pháp thực hiện. Hướng dẫn tổ chức điều tra cơ bản, cập nhật số liệu, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin vào các công tác điều tra và xử lý thông tin đảm bảo tính chính xác.

3. Tổ chức thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp đều khắp trong toàn huyện. Chú trọng và xóa xã trắng về giáo dục mầm non, triển khai đầy đủ các địa phương đều có trường tiểu học và phát triển mạng lưới trường THCS.

- Tăng cường đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo cho công tác triển khai giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng dạy và học, đáp ứng được yêu cầu giảng dạy ở các trường.

- Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học bằng nhiều nguồn vốn. Đến nay, hầu hết các trường Tiểu học đều được đầu tư tương đối đảm bảo.Trang thiết bị dạy học từng bước được đầu tư, tác động tích cực đến quá trình giảng dạy và chất lượng dạy học.

III. Kết quả cụ thể:

TT

Đơn vị

15 đến 25 tuổi biết chữ

Ghi chú

Tổng số

Tỉ lệ %

01

Xã Mà Cooih

457

98,9

02

Xã Arooih

378

98,7

03

Xã Zàhung

330

97,1

04

Thị trấn Prao

938

96,2

05

Xã Tàlu

267

99,3

06

Xã Sông Kôn

623

100

07

Xã Jơngây

558

98,4

08

Xã Ating

611

99,7

09

Xã Ba

1232

98,6

10

Xã Tư

392

98,2

11

Xã Kàdăng

500

98,4

Tổng cộng

6.286

98,4

 IV. Nguyên nhân, tồn tại, bài học kinh nghiệm:

          1. Nguyên nhân, tồn tại:

Nhìn chung, công tác PCGD-CMC được các cấp quản lý chỉ đạo quan tâm thường xuyên, xem là một trong những công tác trọng tâm của địa phương. Đội ngũ Cán bộ, giáo viên ngày càng được tăng cường, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến đáng kể. Song, bên cạnh đó cũng còn không ít những nguyên nhân tồn tại :

- Ban chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch còn chưa sát với thực tế, kế hoạch chưa mang tính chiến lược định hướng lâu dài, số liệu thống kê thường xuyên biến động, nên ảnh hưởng đến quá trình thực hiện.

- Sự phối kết hợp giữa các ngành chưa chặt chẽ, còn sai sót về khai sinh, hộ tịch, hộ khẩu; số liệu điều tra không khớp giữa các ngành ở từng địa phương.

- Tình hình kinh tế - xã hội của huyện cũng còn nhiều khó khăn nhất định, đời sống nhân dân vẫn còn nghèo, một bộ phận nhân dân chưa nhận thức tốt về sự nghiệp giáo dục, chưa tạo điều kiện cho con em ra lớp học tập tốt.

- Sự quan tâm của một số địa phương chưa thật sự đúng mức về công tác phổ cập, chưa thật sự sâu sát huy động các ngành cùng chăm lo công tác này.

- Điều kiện thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục còn chưa đảm bảo, như điều kiện đi lại- học tập còn khó khăn, cách trở; cơ sở vật chất trường học và các điều kiện phục vụ giảng dạy , học tập vẫn còn những hạn chế nhất định.

       2. Bài học kinh nghiệm:

- Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và nhà nước về công tác phổ cập. Củng cố mở rộng quy mô trường lớp nhằm phát triển số lượng và nâng cao chất lượng trên địa bàn huyện . Chủ động đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí thực hiện cho công tác này.

- Củng cố và kiện toàn thường xuyên Ban chỉ đạo phổ cập từ huyện đến  các xã, thị trấn. Tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc số liệu, cập nhật kịp thời từng thời điểm. Kiện toàn hồ sơ sổ sách phổ cập theo quy định.

- Đẩy mạnh công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương các cấp, phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện cùng tham gia tuyên truyền vận động trẻ em ra lớp, chăm sóc giáo dục trẻ em một cách có hiệu quả, nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân và chuyển biến nhận thức của toàn xã hội.

          - Cấp huyện lập kế hoạch hoạt động tích cực, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo sâu sát ban chỉ đạo phổ cập của các xã, thị trấn. Thường xuyên tổ chức hội họp, sơ kết, tổng kết đánh giá tỉ lệ đạt chuẩn tại từng thời điểm.

          - Về phía ngành giáo dục chú trọng tập trung các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế học sinh bỏ học, lưu ban.

          B. Phương hướng công tác PCGDTH-CMC năm 2012:

          I. Mục tiêu:

          - Giữ vững ổn định kết quả PCGD-CMC một cách vững chắc và nâng cao tỉ lệ phổ cập cho những năm đến.

          - Huy động và duy trì số lượng trẻ trong độ tuổi từ 6-14 tuổi đến trường đạt tỉ lệ 100% theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tỉ lệ học sinh lưu ban.

          - Đầu tư xây dựng bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện thiết yếu phục vụ dạy học.

          II. Nhiệm vụ:

          - Tổ chức điều tra bổ sung trình độ văn hoá nhân dân, cập nhật số liệu để xây dựng kế hoạch thực hiện PCGD-CMC phù hợp với địa phương.

          - Huy động 100% số trẻ trong độ tuổi đến trường. Giảm tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, hạn chế học sinh lưu ban ở mức thấp nhất.

          - Tăng cường công tác bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu, nhất là ở lớp 5 để đảm bảo cho việc phổ cập giáo dục tiểu học -chống mù chữ.

          - Từng địa phương thực hiện đúng, đủ các loại hồ sơ quản lí, thống kê số liệu đầy đủ, chính xác, đúng theo mẫu quy định.

          III. Giải pháp:

- Ban chỉ đạo phổ cập các xã, thị trấn cần tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương để nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện PCGD-CMC. Phát huy hiệu quả phối hợp hoạt động của ban chỉ đạo với các tổ chức đoàn thể, xã hội tại địa phương, tích cực tuyên truyền vận động thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục và PCGD-CMC, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo định kỳ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp trong xã hội hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục. Các xã, thị trấn tăng cường công tác huy động tích cực các nguồn lực xã hội của địa phương để chủ động thực hiện công tác giáo dục đạt hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường đủ số lượng cán bộ, giáo viên; coi trọng công tác quản lý, giáo dục toàn diện, tích cực đẩy mạnh cải tiến phương pháp giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đưa việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục thành chỉ tiêu thi đua trong mỗi ngành, của mỗi địa phương.

 

      C. Những kiến nghị, đề xuất:

I. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:

      - Quan tâm chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, để hướng dẫn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện thực hiện đảm bảo các tiêu chí và kế hoạch đề ra.

 

II. Đối với Uỷ ban nhân dân huyện:

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện tốt chức năng phối hợp, đặc biệt là ngành Công an, Tư pháp thực hiện tốt công tác hộ tịch, hộ khẩu, giấy khai sinh cho trẻ em. Đồng thời tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường học đạt chuẩn Quốc gia, và việc dạy 2 buổi/ ngày.

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm đến phong trào giáo dục của từng địa phương, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác phổ cập giáo dục của các xã, thị trấn./.                                                    

                                                                  

Nơi nhận :                                                                         TM. BAN CHỈ ĐẠO

- Sở GD&ĐT Quảng Nam;                                                                TRƯỞNG BAN

- UBND huyện;

- UBND các  xã,thị trấn;

- PVP;

- Lưu:VT,TH.

 

                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

                                                                                  Lê Duy Thắng

 

 

Nguồn tin: Thông báo số 78
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Gia đình thời kỳ đổi mới
Tập huấn “ Xây dựng chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam nhằm ứng phó biến đổi khí hậu
Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện (mở rộng) lần thứ 10, khóa III
Doanh nhân Cơtu hết lòng vì người nghèo
Lính đặc nhiệm
Các tin cũ hơn:
'Phải loại bỏ cán bộ không đủ dũng khí tự phê bình'
Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM