Get Adobe Flash player

Chi tiết tin tức

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Đỗ Tài tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2013 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2014-2015
Người đăng: Administrator Account .Ngày đăng: 28/04/2014 .Lượt xem: 2125 lượt.
     Chiều ngày 11 tháng 3 năm 2014, tại Trung tâm VH-TT huyện, Chủ tịch UBND huyện- Đỗ Tài, chủ trì Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2013 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2014-2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bằng, TUV-Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở khoa-Công nghệ tỉnh-Thành viên BCĐ xây dựng NTM tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương. Sau khi nghe đồng chí Phan Hữu Thành, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện- Thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện thông qua báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự họp và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Bằng, đ/c Phạm Ngọc Sinh, Chủ tịch UBND huyện- Đỗ Tài kết luận và chỉ đạo như sau:
     I. Đánh giá tình hình thực hiện trong 03 năm qua
     Sau 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt một số kết quả như sau: Kịp thời củng cố kiện toàn Tổ điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh; hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch xã nông thôn mới cho 10/10 xã; phê duyệt đề án phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập dân cư được 4/10 xã; các nguồn vốn thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới được phân khai kịp thời về cho các xã, ngành thực hiện đảm bảo đúng đối tượng; hoàn thành việc rà soát đánh giá mức độ hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia, đến nay có 01 xã đạt 11/19 tiêu chí, 01 xã đạt 06/19 tiêu chí 05 xã đạt 05/19 tiêu chí, 03 xã đạt 4/19 tiêu chí; công tác huy động lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới có nhiều cố gắng, đến nay đã huy động được 512,3 tỷ đồng trong đó nguồn vốn của huyện 7,7 tỷ đồng và huy động trong dân hơn 04 tỷ đồng; nhiều mô hình hay làm ăn có hiệu quả được nhân rộng, công tác khôi phục bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa Cơ tu gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người từng bước được nâng lên. Qua 3 năm thực hiện, xuất hiện những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, đã có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp nguồn lực, góp phần xây dựng nông thôn mới đáng được tôn vinh, học tập và nhân rộng. 
     Song, bên cạnh những  kết quả đạt được còn một số hạn chế tồn tại như: Các cấp Đảng ủy chính quyền địa phương chưa vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo điều hành thiếu linh hoạt, chưa hiểu đúng chủ trương xây dựng nông thôn mới (còn xem như một dự án đầu tư), công tác tuyên truyền chưa đổi mới làm qua loa hình thức, thiếu thực tiển, chưa phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; BCĐ xây dựng nông thôn mới các xã còn thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, chưa đánh giá phân tích các tiêu chí để làm cơ sở thực hiện, việc triển khai xây dựng đề án phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập, phương án hỗ trợ phát triẻn sản xuất từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới triển khai chậm, Tổ điều phối xây dựng nông thôn mới huyện chưa thể hiện hết trách nhiệm được giao, trong quá trình triển khai nhiệm vụ chưa xâu chuổi được được đầu việc cần tập trung triển khai, cách làm chưa đổi mới; nhiều thành viên BCĐ huyện chưa thường xuyên bám địa bàn phân công để theo dõi chỉ đạo, chưa phân tích đánh giá các tiêu chí của ngành mình để đánh giá thực trạng để làm cơ sở xây dựng lộ trình thực hiện; kết quả đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới còn thấp, trong đó, các tiêu chí cần được quan tâm, liên quan đến sản xuất, đời sống, an sinh xã hội (giao thông, thu nhập, hộ nghèo, y tế, trường học, văn hóa, môi trường, ...). 
     II. Một số nhiệm vụ tập trung triển khai  thực hiện
     Để đạt mục tiêu có trên 10% số xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, Ban, Chủ tịch UBND các xã và Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã, Ban Phát triển thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2014 và các năm tiếp theo, có biện pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 
     1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, với nhiều loại hình phong phú, thiết thực; xem công tác vận động, tuyên truyền xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể ở mỗi địa phương. Các cấp, các ngành từ huyện đến xã, thôn tiếp tục quán triệt tư tưởng chỉ đạo về xây dựng NTM của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 24/4/2013 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xây dựng NTM phải thực hiện kiên trì, thường xuyên, liên tục, bền bỉ, không nóng vội; mục tiêu xây dựng NTM là phục vụ cho nhân dân, là sự nghiệp của dân, do dân làm, vì vậy cần phát huy vai trò làm chủ của người dân trong thực hiện Chương trình. Nhà nước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ cho dân xây dựng quê hương mình theo quy hoạch, kế hoạch nhằm đạt mục tiêu là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, với nhận thức trong đầu tư xây dựng NTM: vốn hỗ trợ của Nhà nước là rất quan trọng, nhưng vốn từ nội lực và huy động tổng hợp từ nhiều nguồn lực là quyết định.
     2. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động TB&XH huyện rà soát lại các quy định của Trung ương, UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan để tham mưu UBND huyện gắn Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo chung về Tổ điều phối thực hiện chương trình Nông thôn mới và giảm nghèo trên địa bàn huyện theo hướng: Phạm vi hoạt động của tổ công tác tương đương như 01 phòng, ban chuyên môn của huyện với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là tham mưu trực tiếp cho UBND huyện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo của huyện. 
     3. Đối với UBND các xã: 
     - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, thực tế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Panô, áp phích, hội, họp, phát tờ rơi, tờ bướm, sổ tay hướng dẫn, qua hình thức hát lý, nói lý trong các dịp lễ hội tại cộng đồng để người dân tiếp cận hiểu rõ hơn về chủ trương, mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới mà thực hiện. Chú ý công khai cụ thể nhiệm vụ  của huyện làm, xã làm và người dân làm.
     - Căn cứ lộ trình thực hiện tại Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 29/3/2011 của UBND huyện tiến hành ký cam kết triển khai thực hiện đảm bảo đạt theo lộ trình được quy định trong kế hoạch. Trước mắt vận động nhân dân chỉnh trang vườn tược, nhà cửa đảm bảo theo quy hoạch và đảm bảo cảnh quan nông thôn; quan tâm bảo tồn, khôi phục và phát triển văn hóa Cơ tu gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới (hai nội dung này phải phát triển song hành cùng nhau); tham gia ngày công, thực hiện hiến đất, hoa màu và tài sản trên đất khi có yêu cầu; phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh, tăng cường phát triển thương mại dịch vụ, xây dựng mô hình trong xã nông thôn mới, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng xã nông thôn mới xong người dân không biết làm gì, phát triển cái gì.
     - Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tránh tình trạng xem chương trình xây dựng nông thôn mới là một dự án đầu tư, chờ nhà nước đền bù, phân bổ vốn mới triển khai thực hiện.
     - Rà soát đánh giá lại hiện trạng tiêu chí NTM hiện nay của xã mình, phân tích đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí để đăng ký lộ trình thực hiện trong năm 2014 và 2015. 
     4. Một số chủ trương thực hiện từ nay đến năm 2015:
     - Từ này đến năm 2015, UBND huyện sẽ tập trung huy động tất cả các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng cho UBND xã Ba để đảm bảo hoàn thành 19/19 tiêu chí của nông thôn mới. Để triển khai được việc này đề nghị UBND xã Ba, các ngành liên quan báo cáo rõ hiện trạng hiện nay của xã cần đầu tư vấn đề gì, ở đâu, tổng nguồn vốn thực để UBND huyện tập trung chỉ đạo.
     - Chính quyền và nhân dân xã Ba cố gắn giữ và duy trì các tiêu chí NTM đã đạt, đồng thời phấn đầu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo lộ trình của chương trình.
     - Ngoài các xã điểm của tỉnh, huyện ( xã Ba, A Rooi và Jơ Ngây) từ nay đến năm 2015, UBND huyện chỉ đầu tư cho các xã tích cực quan tâm tham gia xây dựng nông thôn mới, có đăng ký lộ trình thực hiện, có phân tích đánh giá hiện trạng các tiêu chí và có công khai nhiệm vụ thuộc nhà nước làm, dân làm.
     - Thống nhất đưa nội dung xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo vào tiêu chí thi đua khen thưởng hằng năm để làm cơ sở nhận xét đánh giá mức hộ hoàn thành trách nhiệm của cán bộ công chức trên địa bàn huyện.
     5. Đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các ủy đảng, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong chương trình xây dựng nông thôn mới, xem việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo là tiêu chí để phân loại mức độ hoàn thành trách nhiệm của từng đảng viên.
     Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện- Đỗ Tài tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2013 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2014-2015.  Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện./.

Nguồn tin: Thông báo số 35/TB-UBND ngày 10/4/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nuôi heo làm giàu
Bí quyết "hái ra tiền" từ khu vườn nhỏ
Người dân sau tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện được hỗ trợ học nghề
Chung tay xây dựng nông thôn mới
Nuôi cá trê lai, lãi ròng 200 triệu đồng/năm