Get Adobe Flash player

Phân công nhiệm vụ

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, nhân viên 

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND huyện Đông Giang về việc thành lập Văn phòng HĐND & UBND huyện Đông Giang; Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND huyện về việc phê duyệt Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND & UBND huyện. Văn phòng phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức, nhân viên cụ thể như sau: 

1. Ông Nguyễn Thanh Tân, Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện:

- Lãnh đạo chung, toàn diện các hoạt động của Văn phòng; chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của đơn vị trước Thường trực HĐND, UBND huyện; làm chủ tài khoản của Văn phòng HĐND&UBND huyện.

- Trực tiếp phụ trách các hoạt động của HĐND huyện; lĩnh vực công tác nội vụ, nội chính, ngoại vụ, tài vụ, quản trị hậu cần; công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng của đơn vị, quản lý chất lượng ISO trong cơ quan hành chính; ký các văn bản của đơn vị và ký nháy các văn bản tham mưu cho Thường trực HĐND, UBND huyện. Xử lý toàn bộ văn bản gửi đến Thường trực HĐND, UBND huyện và Văn phòng. Trực tiếp quản lý và sử dụng xe mô tô 92F1-00005.

- Theo dõi, nắm thông tin đôn đốc các đơn vị, địa phương và tổng hợp kịp thời phản ảnh của báo chí, người dân liên quan đến huyện Đông Giang báo cáo Thường trực HĐND, UBND huyện.

2. Ông Nguyễn Ngọc Ân, Phó Chánh Văn phòng: Trực tiếp phụ trách tham mưu lĩnh vực nội chính; văn hóa – xã hội; công tác văn thư, lưu trữ; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin; bộ phận tiếp công dân; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tham mưu Chánh văn phòng điều hành các hoạt động của Văn phòng khi Chánh văn phòng đi vắng và được uỷ quyền bằng văn bản.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo bộ phận bộ phận Văn thư, Lưu trữ;  ký các văn bản của đơn vị và ký nháy các văn bản tham mưu cho HĐND, UBND huyện theo lĩnh vực phân công; xử lý toàn bộ các văn bản đến thường trực HĐND, UBND huyện và Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi vắng và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng những công việc được giao phụ trách; tham dự họp, ghi biên bản họp và thông báo kết luận các cuộc họp lĩnh vực phụ trách.

- Ghi biên bản họp giao ban thường trực UBND huyện hàng tuần.

3. Ông Ngô Văn Quyết, Chuyên viên: Trưởng bộ phận nghiên cứu tổng hợp. Trực tiếp theo dõi tham mưu các công việc khối kinh tế; tổng hợp các báo cáo kết quả và xây dựng chương trình hoạt động tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công.

- Trực tiếp theo dõi và tham mưu công tác lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc đơn vị Văn phòng phụ trách; theo dõi, quản lý Website Văn phòng HĐND&UBND huyện.

- Trực tiếp theo dõi, quản lý sử dụng hệ thống cầu truyền hình trực tuyến của huyện, hệ thống âm thanh, máy chiếu tại các hội trường.

- Tham dự họp, ghi biên bản cuộc họp và thông báo kết luận họp thường kỳ UBND huyện và lĩnh vực phụ trách.

4. Ông Trần Hữu Lan, Chuyên viên: Chịu trách nhiệm phụ trách bộ phận tiếp công dân; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Theo dõi và tham mưu công việc thuộc lĩnh vực kinh tế ngành (XDCB, ngân sách), nội chính, công tác cải cách hành chính; công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công. Tổng hợp các báo cáo hằng ngày, tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tham dự họp, ghi biên bản họp và thông báo kết luận các cuộc họp thuộc lĩnh vực phụ trách. Theo dõi nắm thông tin kịp thời phản ảnh của báo chí liên quan đến huyện Đông Giang (phụ trách xã Tư, A Rooi, Za Hung và Tà Lu).

- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổng hợp báo cáo công việc trong tuần, lập chương trình công tác tuần của thường trực HĐND, UBND huyện và một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công. Ghi biên bản và thông báo kết luận họp cơ quan Văn phòng.

- Cập nhật giấy mời, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội trên Website Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh khi bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh đi vắng.

5. Ông  Trần Văn Trinh, Chuyên viên: Trực tiếp tham mưu lĩnh vực hoạt động của HĐND huyện, ngoại vụ, lĩnh vực văn hoá – xã hội, kinh tế tổng hợp và một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công; tham dự họp, ghi biên bản họp và thông báo kết luận các cuộc họp lĩnh vực phụ trách. Ghi biên bản cuộc họp và thông báo kết luận họp thường kỳ UBND huyện khi ông Ngô Văn Quyết đi vắng; biên bản, kết luận họp cơ quan Văn phòng khi ông Trần Hữu Lan đi vắng và biên bản họp giao ban Thường trực UBND huyện. Trực tiếp quản lý xe mô tô 92B1.0659.

- Tham gia xử lý giải quyết trực tiếp công việc tại Bộ phận tiếp công dân và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi ông Trần Hữu Lan đi vắng.

- Tổng hợp các báo cáo hằng ngày, tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm thuộc lĩnh vực phụ trách. Phối hợp với bộ phận tổng hợp cập nhật giấy mời, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội trên Website Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh khi bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh, ông Trần Hữu Lan  đi vắng.

- Theo dõi nắm thông tin kịp thời phản ảnh của báo chí liên quan đến huyện Đông Giang ( phụ trách xã A Ting, Mà Cooih và thị trấn Prao).

6.  Bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh: Tham mưu một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội, kinh tế. Tham dự họp, ghi biên bản cuộc họp và thông báo kết luận các cuộc họp lĩnh vực phụ trách; phối hợp với các công chức bộ phận tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bộ phận tổng hợp.

- Theo dõi, nắm thông tin kịp thời phản ảnh của báo chí liên quan đến huyện Đông Giang (phụ trách xã Ba, Kà Dăng, Jơ Ngây và Sông Kôn); cập nhật thường xuyên giấy mời họp và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trên Website Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

7. Bà Cao Thị Uyển: Chịu trách nhiệm phụ trách Bộ phận Văn thư – Lưu trữ. Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác phân loại hồ sơ lưu trữ các văn bản đi, đến để nộp về kho lưu trữ của huyện theo quy định; quản lý toàn bộ các con dấu của HĐND, UBND huyện, dấu Văn phòng, dấu Ban tiếp công dân; đóng dấu các văn bản HĐND, UBND, Văn phòng, Ban tiếp công dân ký phát hành; kiêm nhiệm công tác thủ quỹ cơ quan Văn phòng. Thực hiện các nghiệp vụ về công tác Văn thư theo đúng quy định của nhà nước. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ cho công việc đảm nhận.

          - Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng kế hoạch và các thủ tục tiêu hủy tài liệu của Văn phòng khi hết thời hạn sử dụng.

          8. Bà Vũ Thị Hà: Phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác theo dõi, vào sổ công văn đi, đến; phát hành các loại văn bản (văn bản HĐND, UBND huyện, Văn phòng, Ban tiếp công dân ký và văn bản cấp Trung ương, tỉnh gởi đến chuyển cho các đơn vị, địa phương); thực hiện nghiệp vụ về công tác Văn thư theo quy định pháp luật.

- Theo dõi và tham mưu công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất thuộc lĩnh vực phụ trách.

          9. Ông Nguyễn Văn Nhân, phụ trách Kế toán: Phụ trách bộ phận hậu cần - quản trị - tài vụ. Chịu trách nhiệm về công tác kế toán tài vụ, nghiệp vụ kế toán và quản lý toàn bộ tài sản thuộc Văn phòng quản lý, sử dụng. Theo dõi và tham mưu toàn bộ hoạt động của bộ phận Quản trị, Tài vụ, Hậu cần cho lãnh đạo Văn phòng. Theo dõi, quản lý toàn bộ hồ sơ đối với các hợp đồng lao động làm việc tại đơn vị; theo dõi, đề xuất việc nâng lương định kỳ, trước thời hạn… cho lãnh đạo thường trực HĐND, UBND, CBCC và nhân viên cơ quan Văn phòng.

          10. Ông Huỳnh Thanh, nhân viên lái xe: Trực tiếp đảm nhận và chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, sử dụng xe ô tô  92A.00447 phục vụ công tác lãnh đạo Thường trực HĐND&UBND huyện theo phân công của lãnh đạo Văn phòng.  Quản lý, sử dụng, điều khiển xe ôtô đúng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; các quy định liên quan do Nhà nước quy định; Quy chế quản lý tài sản công và Quy chế làm việc của Văn phòng.

          Ngoài thời gian lái xe, thực hiện một số công việc khác như: chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, dọn vệ sinh cơ quan theo định kỳ, đột xuất; phục vụ lãnh đạo huyện trong công tác đối ngoại tiếp khách.

11. Ông Dương Hồng Hiếu, nhân viên lái xe: Trực tiếp đảm nhận và chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, sử dụng  xe ô tô biển kiểm soát 92E.3277 phục vụ công tác cho lãnh đạo thường trực HĐND, UBND huyện theo phân công của lãnh đạo Văn phòng. Quản lý, sử dụng, điều khiển xe ô tô đúng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, các quy định liên quan do Nhà nước quy định; Quy chế quản lý tài sản công và Quy chế làm việc của của Văn phòng.

          Ngoài thời gian lái xe, thực hiện một số công việc khác như: chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, dọn vệ sinh cơ quan theo định kỳ, đột xuất; phục vụ lãnh đạo huyện trong công tác đối ngoại tiếp khách.

          12. Ông Pơ Loong Ti, nhân viên bảo vệ: Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trụ sở Trung tâm hành chính huyện; quản lý bảo vệ tài sản trong trung tâm hành chính huyện; dọn vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh của cơ quan; nhóm lửa, dọn vệ sinh và quản lý toàn bộ tài sản Gươl UBND huyện.

          - Trực tiếp quản lý, bảo dưỡng, sử dụng các loại công cụ phục vụ cơ quan Văn phòng.

          13. Bà Zơrâm Thị Lai, nhân viên phục vụ: Trực tiếp phụ trách công tác  phục vụ nước uống tại các cuộc họp, kỳ họp, phòng làm việc của lãnh đạo thường trực HĐND,UBND và công chức thuộc Văn phòng; đảm nhận công tác vệ sinh môi trường các phòng họp, phòng khách, phòng làm việc lãnh đạo thường trực HĐND, UBND, Văn phòng; khu vệ sinh và hành lang dãy nhà phía trước (cả tầng 1,2,3). Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ cho công việc đảm nhận.

          14. Bà A Rất Thị Lạc, nhân viên phục vụ: Phụ trách công tác vệ sinh, môi trường tại các khu nhà vệ sinh và hành lang dãy nhà phía sau, ba hành lang dọc từ dãy nhà trước đi sang dãy nhà sau (cả tầng 1 và tầng 2);  quản lý toàn bộ tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ cho công việc được giao phụ trách.

          15. Ngoài những công việc phân công như trên, cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo Văn phòng phân công khi cần thiết.

- Cá nhân từng cán bộ, công chức, nhân viên đơn vị chịu trách nhiệm về công việc của mình trước lãnh đạo Văn phòng và trước pháp luật. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra những vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

- Từng cán bộ, công chức, nhân viên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ công việc mình đảm nhận. Trường hợp để hư hỏng, mất mác xảy ra thì phải chịu trách nhiệm sửa chữa, bồi thường.

- Tất cả cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Văn phòng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết những công việc của đơn vị.      

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, nhân viên của Văn phòng HĐND&UBND huyện, đề nghị cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND&UBND huyện nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì đề xuất kịp thời với lãnh đạo Văn phòng để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

(Nguồn tin: Thông báo số 43/TB-VP ngày 15/4/2020 của Văn phòng HĐND&UBND huyện)