Get Adobe Flash player

Phân công nhiệm vụ

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, nhân viên 

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND huyện Đông Giang về việc thành lập Văn phòng HĐND & UBND huyện Đông Giang; Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND huyện về việc phê duyệt Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND & UBND huyện. Văn phòng phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức, nhân viên cụ thể như sau:

          1. Ông Dương Văn Chung, Chánh Văn phòng: Lãnh đạo chung, toàn diện các hoạt động của Văn phòng; chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của đơn vị trước Thường trực HĐND, UBND huyện; làm chủ tài khoản của Văn phòng HĐND&UBND huyện.

- Trực tiếp phụ trách các hoạt động của HĐND huyện; lĩnh vực Kinh tế, công tác nội vụ, nội chính, Ngoại vụ; Tài vụ, quản trị, hậu cần;  công tác tổ chức, cán bộ, thi đua – khen thưởng của đơn vị; ký các văn bản của đơn vị và ký nháy các văn bản tham mưu cho HĐND, UBND huyện. Xử lý toàn bộ các văn bản gởi đến thường trực HĐND, UBND huyện và Văn phòng.

2. Ông Nguyễn Xuân Nghiêm, Phó Chánh Văn phòng: Giúp Chánh Văn phòng điều hành các hoạt động của Văn phòng khi Chánh văn phòng đi vắng và uỷ quyền bằng văn bản. Phụ trách lĩnh vực Văn hoá – xã hội, công tác Văn thư, Lưu trữ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công tác cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công nghệ thông tin.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo bộ phận tổng hợp, bộ phận Văn thư, Lưu trữ; Trung tâm giao dịch một cửa; bộ phận tiếp công dân;  ký các văn bản của đơn vị và ký nháy các văn bản tham mưu cho HĐND, UBND huyện theo lĩnh vực phân công; xử lý toàn bộ các văn bản gởi đến thường trực HĐND, UBND huyện và Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi vắng và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng những công việc giao phụ trách.

- Ghi biên bản họp giao ban thường trực UBND huyện hàng tuần.

- Trực tiếp quản lý và sử dụng xe mô tô 92E.00005

          3. Ông Đoàn Ngọc Bình, Chuyên viên: Chịu trách nhiệm phụ trách bộ phận Tổng hợp; trực tiếp theo dõi tham mưu các công việc khối kinh tế; tổng hợp các báo cáo  tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; tham dự họp, ghi biên bản cuộc họp và  thông báo kết luận họp thường kì UBND huyện, họp khối kinh tế.

          - Ghi biên bản họp giao ban thường trực UBND huyện hàng tuần khi đ/c Nguyễn Xuân Nghiêm đi vắng.

          4. Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chuyên viên: Trực tiếp phụ trách Trung tâm giao dịch "một cửa"; theo dõi và tham mưu công việc thuộc lĩnh vực VH-XH, công tác cải cách hành chính; tổng hợp các báo cáo hằng ngày, tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tại Trung tâm giao dịch “Một cửa”; tham dự họp, ghi biên bản cuộc họp và thông báo kết luận các cuộc họp khối phụ trách.

-  Ghi biên bản cuộc họp và  thông báo kết luận họp thường kì UBND huyện khi ông Đoàn Ngọc Bình đi vắng.

          5. Bà Sa Va Na, Chuyên viên: Trực tiếp theo dõi và tham mưu công tác HĐND huyện, một số công việc thuộc lĩnh vực Nội chính, Nội vụ, Ngoại vụ; tham dự họp, ghi biên bản họp và thông báo kết luận các cuộc họp lĩnh vực phụ trách;

- Tổng hợp báo cáo công tác hàng tuần, lập chương trình công tác tuần của thường trực HĐND, UBND huyện. Cập nhật phản ảnh báo chí liên quan đến huyện Đông Giang, giấy mời, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội trên Website Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh khi ông Ngô Văn Quyết đi vắng.

6. Ông Nguyễn Đức Hiếu, Chuyên viên:  Trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp công dân; theo dõi và tham mưu công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; lĩnh vực Nội chính; công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tham dự họp, ghi biên bản cuộc họp và thông báo kết luận các cuộc họp lĩnh vực phụ trách.

7. Ông Ngô Văn Quyết, Chuyên viên: Trực tiếp theo dõi và tham mưu công tác lĩnh vực công nghệ, thông tin thuộc đơn vị Văn phòng phụ trách; trực tiếp theo dõi, quản lý Website Văn phòngHĐND&UBND huyện; tham mưu một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khối kinh tế; tham dự họp, ghi biên bản cuộc họp và thông báo kết luận các cuộc họp lĩnh vực phụ trách. Theo dõi và tổng hợp báo cáo công việc trong tuần, lập chương trình công tác tuần của thường trực HĐND, UBND huyện.

- Theo dõi nắm thông tin kịp thời phản ảnh của báo chí liên quan đến huyện Đông Giang; cập nhật thường xuyên giấy mời họp và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trên Website Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi, quản lý sử dụng hệ thống cầu truyền hình trực tuyến của huyện, hệ thống âm thanh, máy chiếu tại các hội trường; ghi biên bản và thông báo kết luận họp cơ quan Văn phòng.

8. Bà Cao Thị Uyển: Chịu trách nhiệm phụ trách Bộ phận Văn thư – Lưu trữ. Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác lưu trữ các văn bản đi, đến, quản lý kho lưu trữ của huyện; quản lý toàn bộ các con dấu của HĐND, UBND huyện, dấu Văn phòng, đóng dấu các văn bản HĐND, UBND, Văn phòng ký phát hành; kiêm nhiệm công tác thủ quỹ cơ quan Văn phòng. Thực hiện các nghiệp vụ về công tác Văn thư theo đúng quy định của nhà nước. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ cho công việc đảm nhận

          - Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng kế hoạch và các thủ tục tiêu huỷ tài liệu tại kho lưu trữ huyện khi hết thời hạn sử dụng.

          9. Bà Trịnh Thị Kim Oanh: Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về công việc vào sổ công văn đi, đến; phát hành các loại văn bản ( văn bản HĐND, UBND huyện, Văn phòng  ký và văn bản cấp TW, tỉnh gởi đến chuyển cho các đơn vị, địa phương) và thực hiện nghiệp vụ về công tác Văn thư theo quy định pháp luật.

          10. Ông Bùi Thiên Phong, phụ trách Kế toán:  Chịu trách nhiệm phụ trách Bộ phận Hậu cần- Quản trị - Tài vụ. Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác kế toán đơn vị, nghiệp vụ kế toán và quản lý toàn bộ tài sản thuộc Văn phòng quản lý, sử dụng. Theo dõi và tham mưu toàn bộ hoạt động của bộ phận Quản trị, Tài vụ, Hậu cần cho lãnh đạo Văn phòng. Phụ trách theo dõi công tác tổ chức đơn vị Văn phòng như quản lý toàn bộ hồ sơ đối với các hợp đồng lao động làm việc tại đơn vị; theo dõi đề xuất việc nâng lương… cho lãnh đạo thường trực HĐND, UBND và CBCC,nhân viên cơ quan Văn phòng.

- Trực tiếp quản lý và sử dụng xe mô tô 92B1.0659.

          11. Ông Đặng Chí Hải, nhân viên lái xe: Trực tiếp đảm nhận và chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, sử dụng  xe ô tô biển kiểm soát 92E 3277 phục vụ công tác cho lãnh đạo thường trực HĐND, UBND huyện theo phân công của lãnh đạo Văn phòng. Quản lý, sử dụng, điều khiển xe ôtô đúng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, các quy định  liên quan do Nhà nước quy định; Quy chế quản lý tài sản công và Quy chế làm việc của của Văn phòng.

          12. Ông Nguyễn Duy Phương, Nhân viên lái xe: Trực tiếp đảm nhận và chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, sử dụng xe ô tô  92A. 00447 phục vụ công tác lãnh đạo Thường trực HĐND&UBND huyện theo phân công của lãnh đạo Văn phòng.  Quản lý, sử dụng, điều khiển xe ôtô đúng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; các quy định liên quan do Nhà nước quy định; Quy chế quản lý tài sản công và Quy chế làm việc của Văn phòng.

          - Trực tiếp quản lý, bảo dưỡng, sử dụng máy nổ cơ quan Văn phòng.

13. Ông Nguyễn Quang Tiến, nhân viên bảo vệ: Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trụ sở Trung tâm hành chính huyện; quản lý bảo vệ tài sản trong trung tâm hành chính huyện; dọn vệ sinh, tưới nước và chăm sóc vườn hoa, cây cảnh của cơ quan; nhóm lửa, dọn vệ sinh và quản lý toàn bộ tài sản Gươl UBND huyện.

          14. Bà Zơ Râm Thị Lai, nhân viên phục vụ: Trực tiếp phụ trách công tác   phục vụ nước uống tại các cuộc họp, kỳ họp, phòng làm việc của lãnh đạo thường trực HĐND,UBND và công chức thuộc Văn phòng; đảm nhận công tác vệ sinh môi trường các phòng họp, phòng khách, phòng làm việc lãnh đạo thường trực HĐND, UBND, Văn phòng; khu vệ sinh và hành lang dãy nhà phía trước ( cả tầng 1,2,3). Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ cho công việc đảm nhận.

          15. Bà Hồ Thị Hân, nhân viên phục vụ: Phụ trách công tác vệ sinh, môi trường tại các khu nhà vệ sinh và hành lang dãy nhà phía sau, ba hành lang dọc từ dãy nhà trước đi sang dãy nhà sau ( cả tầng 1 và tầng 2);  quản lý toàn bộ tài sản, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc được giao phụ trách.

          16. Ngoài những công việc phân công như trên, cán bộ ,công chức, nhân viên Văn phòng thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo Văn phòng phân công khi cần thiết.

- Cá nhân từng cán bộ, công chức, nhân viên đơn vị chịu trách nhiệm về công việc làm của mình trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra những vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

- Từng cán bộ, công chức, nhân viên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ công việc mình đảm nhận. Trường hợp để hư hỏng, mất mát xảy ra thì phải chịu trách nhiệm sửa chữa, bồi thường.

- Tất cả cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Văn phòng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết những công việc của đơn vị.

          Thông báo này thay thế Thông báo số 95 /TB-VP ngày 21/4/2014 của Văn phòng HĐND&UBND huyện, đề nghị cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND&UBND huyện nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắt thì đề xuất kịp thời với lãnh đạo Văn phòng để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp ./.

(Nguồn tin: Thông báo số 22/TB-VP ngày 19/01/2015 của Văn phòng HĐND&UBND huyện)