Get Adobe Flash player

Chức năng nhiệm vụ

I. Vị trí, chức năng

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là UBND huyện), có chức năng tham mưu, tổng hợp cho UBND về hoạt động của UBND huyện; tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngoại vụ; lĩnh vực dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND huyện giao.

2. Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, HĐND và UBND xã, phường, thị trấn, để thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của Chủ tịch UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện về công tác ngoại vụ và dân tộc; đồng thời tham mưu giúp UBND huyện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông".

3. Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Thường trực HĐND, UBND huyện. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch và công tác phối hợp giữa các Phòng chuyên môn và HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn.

4. Quản lý thống nhất các văn bản của Thường trực HĐND và UBND huyện theo đúng quy định trong việc tiếp nhận, soạn thảo, sao in, đóng dấu, chuyển giao kịp thời và bảo mật.

5. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện và của cấp trên; giữ mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND huyện với Thường trực Huyện uỷ, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể cấp huyện.

6. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của HĐND và UBND huyện.

7. Trình UBND huyện các chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

8. Tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

9. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện.

10. Quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng HĐND và UBND huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

11. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND huyện theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do HĐND và UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III. Tổ chức, biên chế

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.

1.1. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về công tác được giao.

1.2. Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được uỷ quyền.

 1.3. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp về quản lý cán bộ của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Biên chế: Biên chế của Văn phòng HĐND và UBND huyện do Chủ tịch UBND huyện quyết định trong tổng biên chế được giao.

IV. Tổ chức thực hiện:

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện phân công công chức đảm bảo chức danh, tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đề hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung thì phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung./.