Get Adobe Flash player

Quy chế làm việc

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG

 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

          Theo đề nghị của Phòng Nội vụ huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế làm việc của UBND huyện Đông Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021”.

 

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, các thành viên UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG

                                                    

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

          1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, trách nhiệm, quan hệ công tác; cách thức, quy trình giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân huyện (UBND), Chủ tịch UBND huyện.

          2. Đối tượng áp dụng: Các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn; các đơn vị thuộc UBND huyện, các đơn vị thuộc Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với UBND huyện chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

          Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ủy ban nhân dân huyện

          1. Ủy ban nhân dân huyện hoạt động theo chế độ kết hợp giữa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể UBND huyện với quyền hạn, trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND huyện và từng thành viên UBND huyện. UBND huyện quyết định theo đa số các vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Mọi hoạt động của UBND huyện, thành viên UBND huyện phải tuân thủ quy định của Hiến pháp và Pháp luật; bảo đảm sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

          2. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm việc thực hiện những nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

          3. Giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền được phân công, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của UBND huyện; bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định; bảo đảm nguyên tắc cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

          4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền; phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

          5. Công khai, minh bạch, hiện đại hóa hoạt động của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương; thực hiện nền hành chính thống nhất, thông suốt, dân chủ, hiện đại, liêm chính, phục vụ nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI, CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

          Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của UBND huyện

          1. Ủy ban nhân dân huyện giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. UBND huyện thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với các vấn đề được quy định tại Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND huyện quyết định.

          2. Cách thức giải quyết công việc của UBND huyện:

          a) Thảo luận và quyết nghị tại phiên họp UBND huyện;

          b) Gửi phiếu lấy ý kiến của các thành viên UBND huyện.

          3. Quyết định của UBND huyện phải được quá nửa số thành viên UBND huyện biểu quyết tán thành. Khi biểu quyết tại phiên họp UBND huyện cũng như khi sử dụng phiếu lấy ý kiến thành viên UBND huyện, nếu số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Chủ tịch UBND huyện đã biểu quyết.

          4. UBND huyện phân công Chủ tịch UBND huyện thay mặt UBND huyện xem xét, quyết định những vấn đề đột xuất, cấp bách cần phải xử lý gấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện hoặc những vấn đề được UBND huyện thống nhất về nguyên tắc. Chủ tịch UBND huyện báo cáo tại phiên họp UBND huyện gần nhất về những vấn đề đã quyết định.

          5. UBND huyện phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương quyết định hoặc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực trên địa bàn quản lý phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện, khả năng của chính quyền địa phương.

          Điều 4. Những vấn đề UBND huyện thảo luận và quyết nghị

          1. Đề nghị của UBND huyện về chương trình trình HĐND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy;

          2. Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, hằng năm; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách nhiệm kỳ, hằng năm; quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.

          3. Tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, 6 tháng, cả năm, 5 năm và những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

          4. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND huyện.

         

5. Chương trình công tác của UBND huyện hằng năm; kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện.

          6. Những vấn đề pháp luật quy định mà UBND huyện phải thảo luận và quyết nghị.

          7. Những vấn đề bức thiết khác theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện.

          Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch UBND huyện

          1. Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 29, Điều 121 của Luật tổ chức chính quyền địa phương và những quy định của Hiến pháp và pháp luật; lãnh đạo công tác của UBND huyện; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các thành viên UBND huyện; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện, UBND cấp xã và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ huyện đến địa phương; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện.

          2. Cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch UBND huyện

          a) Quyết định, chỉ đạo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện hoặc đề xuất, xây dựng chính sách, đề án, báo cáo trình HĐND huyện quyết định;

          b) Quyết định thí điểm thực hiện cơ chế, chính sách đối với những vấn đề cần thiết theo quy định, làm cơ sở cho việc điều chỉnh hoặc ban hành cơ chế, chính sách mới;

          c) Trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc giao Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương trong huyện. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND huyện có thể thành lập các tổ chức tư vấn để giúp Chủ tịch UBND huyện giải quyết công việc.

          d) Triệu tập, chủ trì và quyết định những vấn đề đưa ra thảo luận tại phiên họp UBND huyện;

đ) Trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp, làm việc với các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương có liên quan để xem xét trước khi quyết định;

          e) Trong trường hợp xét thấy cần thiết do tính chất quan trọng, cấp bách của công việc, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương;

          g) Giao Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì họp, làm việc với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý các vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương trước khi trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện quyết định;

          h) Quyết định các vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện trước khi trình UBND huyện;

          i) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; thay mặt UBND huyện ký các văn bản của UBND huyện; ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định;

          k) Ủy quyền cho một thành viên UBND huyện thay mặt UBND huyện trình bày đề án, báo cáo của UBND huyện trước HĐND huyện và các cơ quan khác theo quy định;

          l) Ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện hoặc Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện;

          m) Thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành để chỉ đạo đối với một số vấn đề phức tạp, quan trọng liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều địa phương và phải xử lý trong thời gian dài;

          n) Khi Chủ tịch UBND huyện vắng mặt và trong trường hợp xét thấy cần thiết, Chủ tịch UBND huyện ủy nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt Chủ tịch UBND huyện lãnh đạo công tác của UBND huyện và giải quyết công việc do Chủ tịch UBND huyện phụ trách theo quy định;

          o) Khi Phó Chủ tịch UBND huyện vắng mặt, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc hoặc phân công một Phó Chủ tịch UBND huyện khác giải quyết công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND huyện vắng mặt;

          p) Ngoài các cách thức trên, Chủ tịch UBND huyện giải quyết công việc thông qua: Đi công tác kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật tại địa phương; giải trình, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện; trả lời kiến nghị của cử tri; họp báo; tiếp công dân và các cách thức khác theo quy định của pháp luật.

          Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Phó Chủ tịch UBND huyện

          1. Chủ tịch UBND huyện phân công Phó Chủ tịch UBND huyện giúp Chủ tịch UBND huyện giải quyết công việc theo các nguyên tắc sau:

          a) Giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND huyện trong lĩnh vực công tác và phạm vi quyền hạn được Chủ tịch UBND huyện phân công;

          b) Trong phạm vi lĩnh vực công việc được giao, Phó Chủ tịch UBND huyện được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện, nhân danh Chủ tịch UBND huyện khi giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, trước pháp luật về những quyết định của mình;

          c) Chủ động giải quyết công việc đã được phân công; nếu có phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện; trong thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch UBND huyện khác thì trực tiếp phối hợp với Phó Chủ tịch UBND huyện đó để giải quyết hoặc phối hợp giải quyết thông qua Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng HĐND&UBND huyện. Trường hợp giữa các Phó Chủ tịch UBND huyện còn có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết.

          2. Cách thức giải quyết công việc của Phó Chủ tịch UBND huyện:

          a) Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp giải quyết công việc trên cơ sở hồ sơ trình của các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân và được tổng hợp trong Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng HĐND&UBND huyện được quy định tại Quy chế này. Trường hợp cần thiết, Phó Chủ tịch UBND huyện giải quyết công việc trực tiếp trên cơ sở hồ sơ trình của các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan mà không nhất thiết phải có Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng HĐND&UBND huyện;

          b) Chủ trì giải quyết những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét, giải quyết những kiến nghị của các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện trong phạm vi được phân công;

          c) Chủ trì họp, làm việc với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương liên quan để xem xét trước khi quyết định.

          d) Chỉ đạo, theo dõi và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện; ký thay Chủ tịch UBND huyện các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện trong phạm vi các lĩnh vực, công việc được Chủ tịch UBND huyện phân công;

          đ) Đối với các hồ sơ thủ tục được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND&UBND huyện thì xem xét, quyết định trên cơ sở hồ sơ trình của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND&UBND huyện.

          e) Cách thức giải quyết công việc khác như quy định tại điểm p, khoản 2, Điều 5 Quy chế này.

          Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của các Ủy viên UBND huyện

          1. Ủy viên UBND huyện thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Hiến pháp và pháp luật; có trách nhiệm tham gia giải quyết công việc chung của UBND huyện; cùng UBND huyện quyết định và liên đới chịu trách nhiệm đối với các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện.

2. Thực hiện nghiêm túc các quyết định của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, không được phát ngôn và làm trái với các quyết định của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. Trường hợp có ý kiến khác với các quyết định đó thì vẫn phải chấp hành nhưng được trình bày ý kiến với UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về vấn đề đó và được bảo lưu ý kiến. Nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trước tập thể UBND huyện.

          3. Cách thức giải quyết công việc của thành viên UBND huyện:

          a) Chủ động đề xuất với UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về những chủ trương, cơ chế, văn bản quy phạm pháp luật cần thiết ban hành, sửa đổi thuộc thẩm quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện;

          b) Chủ động làm việc với Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên UBND huyện về công việc của UBND huyện và các công việc khác có liên quan;

          c) Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật, việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, lĩnh vực được phân công hoặc thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao hoặc theo ủy quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện;

          d) Tham dự đầy đủ các phiên họp UBND huyện, thảo luận, biểu quyết tại phiên họp UBND huyện (trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện hoặc người chủ trì phiên họp); trả lời đúng thời hạn, đầy đủ và nêu rõ ý kiến trong phiếu lấy ý kiến thành viên UBND huyện (nếu có);

          đ) Chủ trì họp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý công việc được phân công theo thẩm quyền hoặc thảo luận, thống nhất những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương liên quan trước khi trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện;

          e) Cách thức giải quyết công việc khác như quy định tại điểm p khoản 2 Điều 5 Quy chế này;

          Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện

          1. Đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao, bao gồm cả công việc được ủy quyền; chịu trách nhiệm cá nhân về mọi mặt công tác của cơ quan, bao gồm cả công việc đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó.

          2. Cách thức giải quyết công việc của Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện

          a) Trực tiếp giải quyết công việc thuộc phạm vi quản lý của cơ quan; phân công Phó Thủ trưởng theo dõi, chỉ đạo giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền;

          b) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Thủ trưởng cơ quan ủy nhiệm một Phó Thủ trưởng lãnh đạo, giải quyết công việc của cơ quan;

          c) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình lên UBND huyện hoặc chuyển cho cơ quan khác; không giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác, trừ trường hợp theo chỉ đạo, ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện.

          d) Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng nội dung phức tạp, có tính liên ngành, đã phối hợp xử lý nhưng vẫn không thống nhất được thì Thủ trưởng cơ quan trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định;

          đ) Tham dự đầy đủ các phiên họp UBND huyện (trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện hoặc người chủ trì phiên họp). Tham gia ý kiến tại các cuộc họp, làm việc hoặc trả lời ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;

          e) Cách thức giải quyết công việc khác như quy định tại điểm p khoản 2, Điều 5 Quy chế này.

          Điều 9. Quan hệ công tác của UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương

          1. UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, HĐND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị- xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quy định tại Quy chế phối hợp công tác và các quy định có liên quan; chủ động báo cáo, giải trình những vấn đề mà Huyện ủy, HĐND huyện đề nghị, trả lời kiến nghị của cử tri, kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương về những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý.

          2. UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra và tạo điều kiện để HĐND, UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra hoạt động của UBND cấp xã; xem xét, giải quyết kiến nghị của HĐND, UBND cấp xã.

          Điều 10. Quan hệ phối hợp công tác của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị

          1. Hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

          2. Kiến nghị với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị bãi bỏ những văn bản, quy định do cơ quan đó ban hành trái với Hiến pháp, pháp luật, văn bản của UBND huyện hoặc các Bộ, ngành liên quan về ngành lĩnh vực do cơ quan đó chịu trách nhiệm quản lý.

          3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan khác phải lấy ý kiến của thủ trưởng cơ quan đó.

          a) Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, nếu pháp luật quy định thời hạn lấy ý kiến và trả lời ý kiến đối với công việc đó thì cơ quan lấy ý kiến ghi rõ thời hạn trả lời theo quy định. Nếu pháp luật chưa quy định thời hạn lấy ý kiến thì tùy tính chất của nội dung lấy ý kiến, cơ quan lấy ý kiến ghi rõ thời hạn trả lời nhưng không ít hơn 05 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản, trừ trường hợp xử lý những vấn đề gấp, cấp bách;

          b) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời rõ ý kiến bằng văn bản trong thời hạn cơ quan lấy ý kiến đề nghị và phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời. Nếu quá thời hạn mà thủ trưởng cơ quan được lấy ý kiến không trả lời hoặc chậm trả lời bằng văn bản thì được coi là đồng ý với nội dung xin ý kiến, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ về trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan không trả lời hoặc chậm trả lời;

          c) Khi được mời họp để lấy ý kiến, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị phải có trách nhiệm dự họp hoặc cử người có đủ thẩm quyền dự họp thay. Ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của thủ trưởng cơ quan đó.

          Điều 11. Quan hệ công tác giữa Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị với chính quyền cấp

          1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị có trách nhiệm giải quyết các đề nghị của HĐND, UBND cấp xã theo thẩm quyền và phải trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 05 ngày làm việc đối với các trường hợp không phải lấy ý kiến thêm các cơ quan chuyên môn, đơn vị, các cơ quan liên quan khác hoặc không quá 10 ngày trong trường hợp phải lấy thêm ý kiến của các cơ quan liên quan khác kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, trừ trường hợp xử lý những vấn đề đột xuất, cấp bách thì phải trả lời sớm theo đề nghị. Quá thời hạn đó, nếu cơ quan được lấy ý kiến không trả lời hoặc chậm trả lời thì Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

          2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách hoặc được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao; kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã. Nếu UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã không chấp hành thì báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định.

           3. Khi Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã có yêu cầu làm việc với Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị về nội dung cần thiết liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành trên địa bàn cấp xã thì Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã cần chuẩn bị kỹ về nội dung, gửi tài liệu trước và thông báo trước đến cơ quan có liên quan ít nhất 05 ngày trước ngày yêu cầu làm việc. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị phải trực tiếp hoặc phân công Phó thủ trưởng cơ quan làm việc với Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã.

          4. Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, chuẩn bị tài liệu, bố trí lịch làm việc, dự họp với thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị khi được yêu cầu.

          5. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị tổ chức lấy ý kiến của HĐND, UBND cấp xã thì Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 05 ngày làm việc đối với các trường hợp không phải lấy ý kiến thêm các ngành liên quan khác và không quá 10 ngày trong trường hợp phải lấy thêm ý kiến của các ngành liên quan khác kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, trừ trường hợp xử lý những vấn đề đột xuất, cấp bách thì phải trả lời sớm theo đề nghị. Quá thời hạn đó, nếu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã không trả lời hoặc chậm trả lời thì thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị tổ chức lấy ý kiến có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

          Điều 12. Các loại công việc trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện

          1. Các dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án trình Huyện ủy, HĐND huyện;

          2. Các đề án, báo cáo, văn bản đề xuất thuộc thẩm quyền UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện;

          3. Các vấn đề do Văn phòng HĐND&UBND huyện đề xuất.

          Điều 13. Hồ sơ trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện

          1. Hồ sơ trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện gồm tờ trình hoặc văn bản, báo cáo kèm theo đề án, dự thảo văn bản (nếu có) và các tài liệu cần thiết khác. Đối với các hồ sơ trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện mà theo quy định của pháp luật phải có tài liệu kèm theo thì phải tuân theo quy định pháp luật đó.

          2. Hồ sơ trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong đó nêu rõ ý kiến của các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan và đề xuất, kiến nghị; nội dung công việc trình phải đúng thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và phải được ký, đóng dấu đúng thẩm quyền.

          3. Đối với hồ sơ trình là văn bản, đề án, dự án có liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật phải có báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp, văn bản góp ý của các thành viên UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, báo cáo giải trình tiếp thu của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản.

          4. Hồ sơ trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện phải được Văn phòng HĐND&UBND huyện lập danh mục theo dõi quá trình xử lý.

          Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị trong xử lý công việc của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện

          1. Tất cả hồ sơ đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện do các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã chủ trì soạn thảo trước khi trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện phải thông qua Văn Phòng HĐND&UBND huyện thẩm tra về thủ tục hành chính và thể thức văn bản.

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến độ trình các đề án, báo cáo, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình trình.

          3. Thủ trưởng các cơ quan phối hợp, cơ quan thẩm định có trách nhiệm cử người đủ thẩm quyền, đủ năng lực tham gia trong suốt quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo; thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn quy định.

          4. Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình trong trường hợp trình không đủ theo quy định; nghiên cứu, tổng hợp, lập Phiếu trình giải quyết công việc để xử lý hồ sơ trình theo quy trình và quy định tại Quy chế này. Văn phòng HĐND&UBND huyện thẩm tra về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xử lý và tham mưu tổng hợp về nội dung (sau đây gọi là ý kiến thẩm tra); chịu trách nhiệm về nội dung thẩm tra.

          5. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp trong quá trình xử lý công việc trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo yêu cầu của Quy chế này và theo yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

          Điều 15. Quy trình xử lý các báo cáo, đề án, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

          Quy trình xử lý các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo trình tự tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định sau:

          1. Đối với hồ sơ trình chưa đầy đủ và không đúng thủ tục, chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng HĐND&UBND huyện gửi thông báo đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

          2. Đối với hồ sơ trình đầy đủ, đúng thủ tục và nội dung dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật không có ý kiến khác nhau, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng HĐND&UBND huyện lập phiếu trình giải quyết công việc nêu rõ ý kiến thẩm tra, trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét giải quyết.

          3. Đối với hồ sơ trình đầy đủ, đúng thủ tục nhưng nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, địa phương liên quan về nội dung cơ bản của dự thảo:

          a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (phụ trách ngành, lĩnh vực) chủ trì cuộc họp cùng với lãnh đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, Phòng Tư pháp và các cơ quan liên quan để thống nhất ý kiến trước khi trình Chủ tịch UBND huyện.

          b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc họp, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan liên quan tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo, ký tắt vào dự thảo báo cáo, đề án trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện lập Phiếu trình giải quyết công việc, trong đó nêu rõ ý kiến thẩm tra, trình Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

          4. Chủ tịch UBND huyện xử lý hồ sơ trình và có ý kiến chính thức vào phiếu trình giải quyết công việc trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng HĐND&UBND huyện trình, trừ trường hợp đặc biệt.

          5. Đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án thuộc thẩm quyền của UBND huyện, tùy thuộc vào nội dung và tính chất của từng văn bản, Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định theo một trong các phương án sau:

          a) Yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị thêm nếu xét thấy nội dung đề án, báo cáo, văn bản chưa đạt yêu cầu và ấn định thời gian trình lại;

          b) Đưa ra cuộc họp giao ban hằng tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện để xem xét, quyết định.

          c) Đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp UBND huyện.

          d) Gửi phiếu lấy ý kiến các thành viên UBND huyện để biểu quyết thông qua hoặc để tổng hợp báo cáo tại phiên họp UBND huyện.   

          6. Trường hợp gửi phiếu lấy ý kiến thành viên UBND huyện:

          a) Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp cơ quan chủ trì soạn thảo xác định những nội dung cần xin ý kiến thành viên UBND huyện; gửi phiếu ý kiến thành viên UBND huyện cùng toàn bộ hồ sơ dự án, dự thảo văn bản;

          b) Thành viên UBND huyện trả lời phiếu lấy ý kiến hoặc trực tiếp vào dự thảo văn bản trong thời hạn chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến;

          c) Trường hợp đa số thành viên UBND huyện biểu quyết thông qua và không còn ý kiến khác nhau nhiều, Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn chỉnh văn bản, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định;

          d) Trường hợp chưa được đa số thành viên UBND huyện biểu quyết thông qua hoặc đa số thông qua nhưng còn có ý kiến khác, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì tổ chức ngay cuộc họp với cơ quan soạn thảo, Phòng Tư pháp và các cơ quan liên quan để thống nhất ý kiến. Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau cuộc họp, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp thu, giải trình, hoàn thiện và ký tắt vào dự thảo văn bản; Văn phòng HĐND&UBND huyện lập phiếu trình giải quyết công việc trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

          đ) Trường hợp lấy ý kiến thành viên UBND huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện tại phiên họp, Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp ý kiến thành viên UBND huyện và nêu rõ những vấn đề đã thống nhất và chưa thống nhất, kiến nghị những vấn đề UBND huyện cần thảo luận tại phiên họp.

          7. Đối với những dự thảo đề án, báo cáo đưa ra thảo luận và biểu quyết tại phiên họp UBND huyện, ngay sau khi kết thúc phiên họp, căn cứ quyết nghị của UBND huyện, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan liên quan giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên UBND huyện, chỉnh lý, hoàn thiện đề án, báo cáo, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

          8. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định theo một trong các phương án sau:

          a) Đồng ý với dự thảo quyết định và ký ban hành;

          b) Tổ chức cuộc họp của Chủ tịch UBND huyện hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét, trước khi quyết định;

          c) Yêu cầu chỉnh sửa dự thảo quyết định; cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo quyết định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, ký ban hành.

          d) Các phương án khác theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện.

          9. Trong thời hạn chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND huyện ký văn bản, Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện việc phát hành và công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện theo quy định.

          Điều 16. Quy trình xử lý đề án, báo cáo, văn bản đề xuất khác trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện

          1. Đối với hồ sơ trình chưa đầy đủ, không đúng thủ tục hoặc không đúng thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện thì chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Văn phòng HĐND&UBND huyện trả lại nơi gửi và nêu rõ lý do hoặc thông báo việc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

          2. Đối với hồ sơ trình đầy đủ, đúng thủ tục, không cần lấy thêm ý kiến của các cơ quan liên quan thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Văn phòng HĐND&UBND huyện lập phiếu trình giải quyết công việc nêu rõ ý kiến thẩm tra, trình Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

           3. Đối với hồ sơ cần lấy thêm ý kiến của các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện liên quan theo quy định, chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Văn phòng HĐND&UBND huyện xử lý như sau:

          a) Gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan, trong đó ghi rõ thời hạn trả lời theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 Quy chế này. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi hết hạn lấy ý kiến, Văn phòng HĐND&UBND huyện lập Phiếu trình giải quyết công việc và dự thảo văn bản (nếu có), trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định;

          b) Trường hợp cần thiết, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan để làm rõ các nội dung trước khi trình Chủ tịch UBND huyện. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc họp, các cơ quan chuyên môn, đơn vị, cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện để hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

          4. Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện xử lý hồ sơ trình và có ý kiến vào phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng HĐND&UBND huyện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng HĐND&UBND huyện trình, trừ trường hợp đặc biệt.

          5. Quy trình giải quyết tiếp theo đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND huyện thực hiện theo quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 15 Quy chế này.

          6. Đối với vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện thì Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện cho ý kiến vào Phiếu trình giải quyết công việc và ký dự thảo văn bản nếu đồng ý. Trường hợp Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến khác, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo văn bản, trình Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét, ký ban hành.

          Trường hợp không cần thiết phải ban hành văn bản của Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện dự thảo văn bản thông báo ý kiến, trình Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện duyệt trước khi Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện ký ban hành để các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

          7. Trong thời hạn chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND huyện ký văn bản hoặc cho ý kiến giải quyết công việc, Văn phòng HĐND&UBND  huyện phát hành và công khai văn bản theo quy định.

          8. Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ giao các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương trong văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo quy định tại Chương VI của Quy chế này.

          9. Đối với các công việc cụ thể, cần xử lý gấp hoặc những công việc Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo, Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện trong thời gian nhanh nhất, không nhất thiết phải tuân thủ theo quy trình như trên.

            Điều 17. Quy trình xử lý đối với các công việc do Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo hoặc do Văn phòng HĐND&UBND huyện đề xuất

          1. Trường hợp không có hồ sơ trình của cơ quan, đơn vị, địa phương nhưng Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo trực tiếp, Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm tham mưu, đề xuất xử lý.

          2. Khi phát hiện những vấn đề đột xuất, phát sinh cần có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện nhưng cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương chưa có báo cáo, đề xuất, Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

          3. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương nhưng xét thấy cần thiết phải có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định việc ban hành văn bản chỉ đạo để giải quyết kịp thời.

          4. Đối với vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện

          a) Văn phòng HĐND&UBND huyện trao đổi trực tiếp hoặc gửi lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương liên quan bằng văn bản để tổng hợp, đề xuất trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

          b) Trường hợp nội dung quan trọng, phức tạp, liên quan đến cơ chế, chính sách, Văn phòng HĐND&UBND huyện đề xuất Chủ tịch UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn, đơn vị, cơ quan liên quan báo cáo hoặc xây dựng đề án trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

Điều 18. Thẩm quyền ký văn bản

1. Chủ tịch UBND huyện ký các văn bản sau đây:

a) Văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện; tờ trình, các báo cáo, công văn hành chính của UBND huyện gửi cơ quan nhà nước cấp trên và HĐND huyện.

b) Các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác quy định thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện ký thay Chủ tịch UBND huyện những văn bản thuộc lĩnh vực được Chủ tịch phân công phụ trách hoặc Chủ tịch uỷ quyền. Phó Chủ tịch Thường trực, ngoài việc ký thay Chủ tịch các văn bản về lĩnh vực được phân công phụ trách còn được Chủ tịch ủy quyền ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng.

3. Chánh Văn phòng ký thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch trong các phiên họp UBND huyện, giấy mời họp do UBND huyện chủ trì và các văn bản giấy tờ khác khi Chủ tịch UBND huyện giao.

Chương IV

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN,

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

          Điều 19. Các loại Chương trình công tác

          1. Chương trình công tác năm

          a) Phần một: thể hiện tổng quát các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp lớn của UBND huyện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng;

          b) Phần hai: bao gồm nội dung các phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân huyện và danh mục các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề cần trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong năm.

          2. Chương trình công tác quý bao gồm: nội dung các phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân huyện và danh mục báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề cần trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong quý.

          3. Chương trình công tác tháng bao gồm: nội dung phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân huyện và danh mục các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các vấn đề trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong tháng.

          4. Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bao gồm: các hoạt động của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch theo từng ngày trong tuần.

          UBND huyện chỉ thảo luận và giải quyết những nội dung công việc có trong chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện (trừ trường hợp đột xuất, cấp bách do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định).

          Điều 20. Trình tự xây dựng Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện

          1. Chương trình công tác năm

          a) Chậm nhất vào ngày 10 tháng 11 hàng năm, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương gửi Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) danh mục những đề án, dự thảo văn bản cần trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong năm tới. Danh mục phải thể hiện rõ: tên đề án, văn bản dự thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo, cấp quyết định (Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân), cơ quan phối hợp soạn thảo, thời hạn trình; Ngoài ra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất nhiệm vụ để UBND huyện chỉ đạo thực hiện (cần nêu rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện).

          b) Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, xây dựng dự thảo chương trình công tác năm của Ủy ban nhân dân huyện; chậm nhất vào ngày 20 tháng 11 gửi lại cho các cơ quan có liên quan để tham gia ý kiến;

          c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan phải có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) để hoàn chỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định việc trình Ủy ban nhân dân huyện thông qua tại phiên họp thường kỳ cuối năm;

          d) Trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân huyện thông qua chương trình công tác năm, Văn phòng HĐND&UBND huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định việc ban hành và gửi các thành viên Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các Cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan biết, thực hiện.

          2. Chương trình công tác quý

          a) Trong tháng cuối của mỗi quý, các cơ quan phải đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác quý đó, rà soát lại các nhiệm vụ cần trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện vào quý tiếp theo đã ghi trong chương trình năm và bổ sung các nhiệm vụ mới phát sinh để xây dựng chương trình công tác quý sau;

          Chậm nhất vào ngày 10 của tháng cuối quý, các cơ quan gửi dự kiến chương trình quý sau cho Văn phòng HĐND&UBND huyện.

          b) Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, xây dựng dự thảo chương trình công tác quý của Ủy ban nhân dân huyện (các vấn đề được chia theo các lĩnh vực của Chủ tịch và từng Phó Chủ tịch xử lý), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định. Chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối quý, phải gửi chương trình công tác quý sau cho các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

          3. Chương trình công tác tháng

          a) Hàng tháng, các cơ quan căn cứ vào tiến độ chuẩn bị các đề án, văn bản dự thảo đã ghi trong chương trình quý, những vấn đề tồn đọng, vấn đề phát sinh mới để xây dựng chương trình tháng sau. Báo cáo gửi Văn phòng HĐND&UBND huyện chậm nhất vào ngày 10 của tháng;

          b) Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, xây dựng dự thảo chương trình công tác tháng của Ủy ban nhân dân huyện, có phân theo các lĩnh vực Chủ tịch và từng Phó Chủ tịch xử lý, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định. Chậm nhất là ngày 25 hàng tháng, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện phải gửi chương trình công tác tháng sau cho các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

          4. Lịch công tác tuần

          Căn cứ chương trình công tác tháng và chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện dự thảo lịch công tác tuần (có dự kiến tuần sau) của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định và thông báo cho các cơ quan liên quan biết chậm nhất vào sáng thứ hai hàng tuần.

          Các cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu làm việc với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện để giải quyết công việc trong tuần, phải có văn bản đăng ký với Văn phòng HĐND&UBND huyện, chậm nhất vào thứ năm tuần trước.

           Văn phòng HĐND&UBND huyện phải thường xuyên phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND&UBND huyện để xây dựng chương trình công tác của UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

          Việc điều chỉnh chương trình công tác của UBND huyện do Chủ tịch UBND huyện quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức và yêu cầu chỉ đạo điều hành của UBND huyện.

          Văn phòng HĐND&UBND huyện là cơ quan quản lý chương trình công tác của UBND huyện, có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức, đôn đốc thực hiện chương trình công tác của UBND huyện. Khi có sự điều chỉnh chương trình công tác, Văn phòng HĐND&UBND huyện phải thông báo kịp thời cho các thành viên UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan biết.

          Các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị trong phạm vi, trách nhiệm của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện những công việc có liên quan trong Chương trình công tác của UBND huyện; trường hợp muốn thay đổi nội dung hoặc tham gia xem xét những vấn đề đã ghi trong chương trình công tác thì phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

          Điều 21. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác

          1. Hàng tháng, quý, sáu tháng và năm, các Cơ quan chuyên môn, đơn vị rà soát, kiểm điểm việc thực hiện các đề án, nhiệm vụ đã ghi trong chương trình công tác; thông báo về Văn phòng HĐND&UBND huyện tiến độ, kết quả xử lý các đề án, công việc do cơ quan mình chủ trì, các đề án, công việc còn tồn đọng, hướng xử lý tiếp theo; đồng thời điều chỉnh, bổ sung các đề án, công việc trong Chương trình công tác thời gian tới.

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện giúp UBND huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị các đề án của các Cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương; định kỳ quý, sáu tháng và năm, báo cáo UBND huyện kết quả việc thực hiện chương trình công tác của UBND huyện.

Chương V

PHIÊN HỌP ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÀ CÁC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ CỦA UBND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

          Điều 22. Phiên họp UBND huyện

          1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp mỗi tháng một lần vào một ngày trong tuần cuối của tháng.

          2. Ủy ban nhân dân huyện họp bất thường theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện hoặc theo yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số thành viên UBND huyện để giải quyết các công việc đột xuất.

          3. Ủy ban nhân dân huyện họp chuyên đề theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chuyên môn.

          4. Việc chuẩn bị, triệu tập, tổ chức công việc liên quan đến phiên họp bất thường và chuyên đề được thực hiện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.

          5. Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp UBND huyện. Khi cần thiết, Chủ tịch UBND huyện phân công Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt Chủ tịch UBND huyện chủ trì và kết luận phiên họp hoặc một số nội dung của phiên họp.

          Điều 23. Công tác chuẩn bị phiên họp Ủy ban nhân dân huyện

          1. Chủ tịch UBND huyện quyết định cụ thể ngày họp, thành phần họp và chương trình, nội dung phiên họp.

          2. Văn phòng HĐND&UBND huyện có nhiệm vụ

          a) Kiểm tra tổng hợp các hồ sơ đề án trình ra phiên họp;

          b) Chuẩn bị chương trình nghị sự phiên họp, dự kiến thành phần họp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định; chuẩn bị các điều kiện phục vụ phiên họp.

          c) Gửi giấy mời và tài liệu họp bằng văn bản điện tử qua Website Văn phòng HĐND&UBND huyện và phần mềm Q-Office (trừ tài liệu Mật được gửi bằng văn bản giấy) đến các thành viên UBND huyện và các đại biểu chậm nhất 03 ngày làm việc trước khi họp, trừ trường hợp đặc biệt.

          d) Đôn đốc Thủ trưởng cơ quan có đề án trình trong phiên họp gửi hồ sơ đề án và các văn bản liên quan.

          Chậm nhất 05 ngày làm việc, trước ngày phiên họp bắt đầu, cơ quan chủ trì đề án, nội dung họp phải gửi tài liệu đã được Chủ tịch UBND huyện xem xét và cho trình ra phiên họp đến Văn phòng HĐND&UBND huyện. Số lượng tài liệu trình UBND huyện xem xét tại phiên họp do Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện quy định;

          đ) Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm thẩm tra về các nội dung đề án, báo cáo dự thảo trình phiên họp báo cáo Chủ tịch UBND huyện;

          g) Trường hợp thay đổi ngày họp, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo cho thành viên UBND huyện và các đại biểu được mời họp ít nhất 01 ngày, trước ngày phiên họp bắt đầu.

          3. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị, cơ quan chủ trì soạn thảo các đề án, báo cáo có nhiệm vụ

          a) Chuẩn bị và gửi toàn bộ hồ sơ, tài liệu họp bằng văn bản giấy và văn bản điện tử đến Văn phòng HĐND&UBND huyện (trừ tài liệu mật) chậm nhất 06 ngày làm việc trước khi họp;

          b) Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện quản lý tài liệu mật gửi các đại biểu dự họp và thu hồi sau khi kết thúc phiên họp.

          Điều 24. Thành phần dự phiên họp UBND huyện

          1. Thành viên UBND huyện có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp UBND huyện, nếu vắng mặt phải báo cáo và phải được Chủ tịch UBND huyện hoặc người chủ trì phiên họp đồng ý;

          Thành viên UBND huyện vắng mặt (có lý do chính đáng) được cử cấp phó họp thay. Người dự họp thay có trách nhiệm trình bày trước UBND huyện ý kiến của Thành viên UBND huyện vắng mặt nhưng không được biểu quyết.

          Phiên họp UBND huyện chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của UBND huyện tham dự.

          2. Ủy ban nhân dân huyện mời các đại biểu sau đây tham dự phiên họp:

          a) Phiên họp thường kỳ UBND huyện: Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam.

          b) Phiên họp thảo luận về những vấn đề có liên quan: Chánh án Toà án nhân dân huyện, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; đại diện các Ban của Huyện ủy, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Ban, ngành và đại biểu khác.

          c) Đại biểu không phải là thành viên UBND huyện được phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.

          Điều 25. Trình tự phiên họp UBND huyện

          Phiên họp UBND huyện được tiến hành theo trình tự sau:

          1. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo số lượng thành viên UBND huyện có mặt, vắng mặt, những người dự họp thay và đại biểu tham dự; thông báo quyết định của Chủ tịch UBND huyện về chương trình phiên họp.

          2. Chủ tọa điều hành phiên họp.

          3. Ủy ban nhân dân huyện thảo luận từng vấn đề theo trình tự:

          - Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề án trình bày tóm tắt (không đọc toàn văn) đề án, nêu rõ những vấn đề cần xin ý kiến UBND huyện. Nếu vấn đề cần xin ý kiến đã được thuyết minh rõ trong tờ trình thì không phải trình bày thêm;

           Các thành viên UBND huyện phát biểu ý kiến, nói rõ tán thành hay không tán thành nội dung nào trong đề án. Các đại biểu được mời dự họp phát biểu đánh giá, nhận xét về đề án;

          - Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề án phát biểu ý kiến tiếp thu và giải trình những điểm chưa nhất trí, những câu hỏi của các thành viên UBND huyện và các đại biểu dự họp;

          - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì thảo luận đề án kết luận và lấy biểu quyết.

          - Nếu thấy vấn đề thảo luận chưa rõ, chủ tọa đề nghị UBND huyện chưa thông qua đề án và yêu cầu chuẩn bị thêm.

          4. Chủ tọa phiên họp kết luận phiên họp UBND huyện.

          Điều 26. Biên bản phiên họp UBND huyện

          1. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức việc ghi biên bản phiên họp của UBND huyện. Biên bản phải ghi đầy đủ nội dung các ý kiến phát biểu và diễn biến của phiên họp, ý kiến kết luận của chủ tọa phiên họp và kết quả biểu quyết.

          2. Sau mỗi phiên họp, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm thông báo kịp thời những quyết định, kết luận của chủ tọa phiên họp gửi các thành viên UBND huyện; đồng thời, báo cáo Thường trực Huyện uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Khi cần thiết, thông báo cho các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể trong huyện về những vấn đề có liên quan.

          Điều 27. Các hội nghị của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện

          1.  Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

          a) Vào tháng 12 hằng năm, UBND huyện tổ chức hội nghị với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND cấp xã để triển khai và bàn biện pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm sau và những nội dung, nhiệm vụ cần thiết khác;

          b) Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu nội dung, thành phần, thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức hội nghị;

          c) Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo tại hội nghị theo phân công của Chủ tịch UBND huyện;

          d) Tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ trì đề án trình bày tóm tắt nội dung và những vấn đề cần thảo luận;

          đ) Đại biểu tham dự họp đúng thành phần và có trách nhiệm phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan;

          e) Sau hội nghị, các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các công việc theo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị.

          2. Hội nghị chuyên đề được tổ chức triển khai hoặc sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết của BCH Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND, các văn bản, cơ chế, chính sách lớn hoặc các công việc quan trọng trong chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong toàn huyện và một số ngành, lĩnh vực nhất định.

          a) Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện hoặc đề xuất của các cơ quan được giao chủ trì nội dung chính của hội nghị, Văn phòng HĐND&UBND huyện quyết định nội dung, thành phần, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị;

          b) Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, báo cáo tại hội nghị theo phân công của Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện;

          c) Tại hội nghị, cơ quan chủ trì đề án chỉ trình bày tóm tắt nội dung và những vấn đề cần thảo luận;

          d) Đại biểu tham dự họp đúng thành phần và có trách nhiệm phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan;

          đ) Theo kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện hoặc cơ quan liên quan chủ trì nội dung hội nghị hoàn chỉnh dự thảo các văn bản liên quan trình Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

          Điều 28. Cuộc họp của Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị

          1. Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện họp với lãnh đạo của cơ quan chủ trì đề án và đại diện các cơ quan liên quan để xem xét, chỉ đạo giải quyết công việc.

          2. Trách nhiệm của Văn phòng HĐND&UBND huyện

          a) Đôn đốc cơ quan chủ trì đề án chuẩn bị đầy đủ tài liệu, gửi giấy mời và tài liệu họp (nếu có) đến các thành phần được mời chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp, trừ trường hợp đặc biệt;

          b) Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ họp.

          c) Ghi biên bản theo quy định;

          d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo thông báo kết luận cuộc họp của Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; trình người chủ trì họp duyệt trước khi phát hành; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thông báo kết luận đó.

          3. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì đề án

          a) Dự họp đúng thành phần, chuẩn bị đầy đủ tài liệu theo thông báo của Văn phòng HĐND&UBND huyện và trình bày tại cuộc họp;

          b) Chuẩn bị ý kiến giải trình về các vấn đề cần thiết liên quan đến nội dung cuộc họp;

          c) Sau cuộc họp, hoàn chỉnh đề án hoặc dự thảo văn bản trình theo kết luận của Chủ tịch UBND huyện hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện;

          4. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị: Dự họp đúng thành phần được mời và có trách nhiệm phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan. Trường hợp lãnh đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị không thể dự họp thì phải báo cáo người chủ trì họp và cử người đủ thẩm quyền thay mặt lãnh đạo cơ quan dự họp, phát biểu ý kiến.

          5. Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định của quy chế này.

          Điều 29. Các cuộc làm việc của Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện với lãnh đạo địa phương

          1. Khi cần thiết hoặc theo đề nghị của địa phương, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với lãnh đạo của địa phương để bàn giải quyết những vấn đề liên quan.

          2. Địa phương chuẩn bị báo cáo về các nội dung liên quan và kiến nghị (nếu có) gửi Văn phòng HĐND&UBND huyện chậm nhất 10 ngày trước ngày Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc, trừ trường hợp Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc đột xuất.

          3. Trên cơ sở báo cáo của địa phương, Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất xử lý kiến nghị của địa phương, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

          4. Đại biểu tham dự họp đúng thành phần và có trách nhiệm phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan.

          5. Sau cuộc làm việc, trong thời hạn chậm nhất 07 ngày làm việc, Văn phòng HĐND&UBND huyện ban hành thông báo kết luận, trừ trường hợp có ý kiến chỉ đạo khác của Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

          6. Sau cuộc họp, Chủ tịch UBND cấp huyện và cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan theo văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

          Điều 30. Cuộc họp do thành viên UBND huyện được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền chủ trì xử lý công việc của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện

          Khi cần thiết, Chủ tịch UBND huyện có thể ủy quyền cho một thành viên UBND huyện chủ trì cuộc họp bàn xử lý công việc, đề án trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

CHƯƠNG VI

THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND HUYỆN,

 CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO

          Điều 31. Phạm vi và đối tượng theo dõi, đôn đốc kiểm tra

          1. Phạm vi, đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra gồm

          a) Việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật;

          b) Việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương tại các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, điều hành (sau đây gọi là nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao).

          2. UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

          Điều 32. Nguyên tắc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra

          1. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra là công việc được tiến hành thường xuyên và có kế hoạch, đồng thời phải có sự phối hợp để tránh chồng chéo, trùng lắp.

          2. Thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trên cơ sở quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, chính xác và không gây cản trở đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức được kiểm tra.

          3. Đảm bảo hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đem lại tác động tích cực trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và của các cơ quan tham mưu cho UBND huyện.

          Điều 33. Thẩm quyền theo dõi, đôn đốc, kiểm tra

          1. UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra toàn diện việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND huyện, UBND huyện ban hành và thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

          2. Các Phó Chủ tịch UBND huyện giúp Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và công việc theo phạm vi, lĩnh vực được Chủ tịch UBND huyện phân công; các thành viên UBND huyện khác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

          3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, địa phương tại phiên họp thường kỳ UBND huyện.

          4. Trưởng Phòng Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND huyện, UBND huyện tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, địa phương liên quan, báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

          5. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

          Điều 34. Nội dung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra

          1. Việc tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật; việc tổ chức triển khai và tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

          2. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao của các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương theo Quy chế làm việc của UBND huyện và các quy định có liên quan.

          3. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương và người có thẩm quyền trong việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

          Điều 35. Hình thức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra

          1. Qua báo cáo định kỳ, hoặc đột xuất.

          2. Qua làm việc trực tiếp theo kế hoạch được phê duyệt hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước.

          3. Qua việc thành lập đoàn kiểm tra.

          4. Qua các hình thức khác.

          Điều 36. Kết quả kiểm tra

          1. Khi kết thúc kiểm tra, cơ quan, người chủ trì phải báo cáo kết quả kiểm tra.

          2. Nội dung báo cáo kết quả kiểm tra gồm:

          a) Đánh giá việc triển khai, tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao; đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong quá trình thực hiện;

          b) Kết luận xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền để khắc phục những hạn chế, yếu kém hoặc kiến nghị điều chỉnh nhiệm vụ, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan nếu cần.

Chương VII

TIẾP KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC

          Điều 37. Quy định về tiếp khách

          1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp xã giao, gặp mặt các đoàn đại biểu, khách đến thăm, làm việc tại địa phương khi:

          a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp mời hoặc theo chỉ đạo của cấp trên;

          b) Tiếp khách theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương, người đứng đầu các cơ quan, đoàn thể cấp huyện;

          c) Tiếp theo đề nghị của khách.

          2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương, người đứng đầu các cơ quan, đoàn thể cấp huyện khi có nhu cầu đề nghị Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp khách phải có công văn đề nghị gửi Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện và qua Văn phòng HĐND&UBND huyện vào chiều thứ năm tuần trước để Văn phòng HĐND&UBND huyện bố trí lịch; công văn nêu rõ nội dung, hình thức cuộc tiếp, số lượng khách, thời gian, địa điểm tiếp và kèm theo các hồ sơ cần thiết về: nội dung, thời gian, thành phần, hoạt động của khách tại địa bàn huyện và các đề xuất, kiến nghị. Cơ quan chủ trì mời phải phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị nội dung buổi tiếp và tổ chức buổi tiếp đạt kết quả tốt.

          3. Văn phòng HĐND&UBND huyện có nhiệm vụ  

          a) Báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện về đề nghị tiếp khách của các cơ quan, đơn vị; thông báo kịp thời ý kiến của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện cho các cơ quan liên quan biết, đồng thời đưa vào chương trình công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, khi được Chủ tịch, Phó Chủ UBND huyện đồng ý;

          b) Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung cuộc tiếp. Trường hợp cần thiết, theo chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, đề nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị một số nội dung cụ thể của cuộc tiếp;

          c) Mời các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thanh truyền hình dự để đưa tin về cuộc tiếp (khi cần thiết);

          d) Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức phục vụ và bảo đảm an toàn cho cuộc tiếp; tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết sau cuộc tiếp.

          Điều 38. Đi công tác cơ sở

          1. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện hoặc theo đề nghị của địa phương, Văn phòng HĐND&UBND huyện trình Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện quyết định đi công tác tại cơ sở.

           2. Đối với trường hợp Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra đột xuất không thông báo trước cho địa phương, cơ sở nơi đến biết, Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị chương trình chuyến công tác theo chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

          3. Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với địa phương và các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan chuẩn bị chương trình làm việc, nội dung, thời gian và thành phần đoàn công tác, trình Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định và thông báo trước chương trình chuyến công tác cho địa phương và các Cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan biết trước ít nhất 03 ngày làm việc.

          4. Trong thời hạn chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến công tác, Văn phòng HĐND&UBND huyện trình Chủ tịch UBND huyện hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện duyệt nội dung dự thảo văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện để ban hành; tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các công việc nêu trong thông báo kết luận.

          5. Trong trường hợp xử lý những vấn đề đột xuất, cấp bách xảy ra tại địa phương, cơ sở, Chủ tịch UBND huyện quyết định việc sử dụng một trong các hình thức sau:

          a) Chỉ thị cho các ngành, các cấp tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;

          b) Thành lập đoàn công tác liên ngành của UBND huyện, chỉ định và giao quyền quyết định tại chỗ một số vấn đề cho Trưởng đoàn công tác.

          c) Trực tiếp hoặc ủy quyền Phó Chủ tịch UBND huyện tới hiện trường giải quyết công việc.

          6. Thành viên UBND huyện hàng tháng phải dành thời gian đi công tác cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; gặp gỡ tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; nắm tình hình ở cơ sở để kịp thời chỉ đạo và đề xuất những giải pháp giúp địa phương, cơ sở khắc phục khó khăn. Tùy nội dung công tác để có hình thức tổ chức thích hợp, đảm bảo thiết thực và tiết kiệm.

Chương VIII

THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

VÀ TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

          Điều 39. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện

          1. Chỉ đạo Chánh Thanh tra huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Định kỳ hàng quý, Chủ tịch UBND huyện họp với các Phó Chủ tịch UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan để giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.

          2. Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, gây thiệt hại lớn, những vụ việc khiếu kiện tồn đọng kéo dài, gay gắt, đông người, vượt cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình.

          3. Chủ tịch UBND huyện phải có lịch tiếp công dân; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức tiếp công dân. Tuỳ theo yêu cầu của công việc, Chủ tịch UBND huyện bố trí số lần tiếp công dân trong tháng. Chủ tịch UBND huyện có thể uỷ nhiệm cho Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân nhưng ít nhất mỗi quý Chủ tịch UBND huyện phải bố trí thời gian để trực tiếp tiếp công dân 01 buổi.

          Điều 40. Trách nhiệm của thành viên UBND huyện

          1. Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình, các thành viên UBND huyện có trách nhiệm tổ chức công tác thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành, các đơn vị; kết luận và có quyết định giải quyết triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở.

          2. Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; trân trọng lắng nghe ý kiến của công dân để cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

          3. Tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định tại Luật Khiếu nại, Luật tố cáo và các quy định của pháp luật hiện hành.

          Điều 41. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra huyện

          1. Giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

          2. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thẩm tra, xác minh khiếu nại, tố cáo do Chủ tịch UBND huyện giao.

          3. Khi phát hiện quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND cấp xã vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới, phải yêu cầu Thủ trưởng cơ quan đã ban hành quyết định đó giải quyết lại đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

          4. Trực tiếp thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND cấp xã tiến hành công tác thanh tra, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

          5. Hàng tháng báo cáo tại phiên họp UBND huyện về tình hình thanh tra,  giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong địa phương; ưu điểm, nhược điểm trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các giải pháp khắc phục, kiến nghị biện pháp xử lý.

          Điều 42. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

          1. Chủ trì, điều hòa, phối hợp việc tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện; quản lý, bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động của trụ sở tiếp công dân chung cho Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

          2. Sắp xếp, bố trí lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

          3. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu để Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, giải quyết những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

          4. Kiểm tra đôn đốc các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND cấp xã trong việc thực hiện quyết định, chỉ thị, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          5. Tiếp nhận, phân loại đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi UBND huyện.

          6. Được ký thừa lệnh Chủ tịch chuyển đơn cho các ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền và hướng dẫn trả lời cho các đương sự có đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến UBND huyện.

          7. Hàng tháng báo cáo tại phiên họp UBND huyện về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

          Điều 43. Tổ chức tiếp công dân

          Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của huyện. Các cơ quan liên quan bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực và sự hiểu biết về pháp luật để làm nhiệm vụ tiếp công dân. Ban Tiếp công dân huyện phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, điều kiện để tiếp công dân đạt kết quả.

Chương IX

CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO

          Điều 44. Chế độ báo cáo của Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện

          1. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện

a) Định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương và các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo quy định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh và Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; đồng thời, gửi các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND cấp xã;

b) Ủy quyền cho Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo hàng tháng về sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình nổi bật trong tháng gửi Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, thành viên UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND cấp xã.

          2. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

a) Tổ chức việc cung cấp thông tin hàng ngày và hàng tuần phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc thường xuyên của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện bao gồm: các vấn đề quan trọng do các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND cấp huyện trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện và các thông tin nổi bật trong tuần về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương;

b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND cấp xã thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và tổ chức khai thác thông tin khác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện;

c) Giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện biên soạn, tổng hợp các báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm, tổng kết nhiệm kỳ); báo cáo chuyên đề; báo cáo đột xuất được quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

          d) Tổ chức cập nhật vào trang thông tin điện tử của Văn phòng HĐND&UBND huyện các báo cáo, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, thông tin chỉ đạo, điều hành, chương trình công tác, các hoạt động thường ngày của UBND huyện theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện;

          e) Tổ chức việc điểm báo hàng ngày gửi Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện xử lý các vấn đề báo chí nêu để các cơ quan, địa phương liên quan theo dõi, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

          3. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương

          a) Củng cố, tăng cường hệ thống thông tin nội bộ, chủ động nắm tình hình, công việc chủ yếu diễn ra hàng ngày trong toàn ngành, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện những tình huống phát sinh để chỉ đạo xử lý.

          b) Gửi Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện các báo cáo định kỳ (tháng, quý, 06 tháng, năm), báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất và báo cáo hàng tuần.

          Thời hạn gửi báo cáo tuần gửi chậm nhất 16 giờ chiều năm hàng tuần, báo cáo tháng vào ngày 10 hàng tháng, báo cáo quý vào ngày 10 tháng cuối quý, báo cáo 6 tháng vào ngày 10 tháng 6, báo cáo năm vào ngày 10 tháng 11;

          c) Chuẩn bị các báo cáo của UBND huyện trình cơ quan cấp trên theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện;   

          d) Thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên môn khác và UBND cấp xã về các thông tin có liên quan. Thực hiện việc cung cấp thông tin theo chế độ và khi có yêu cầu phối hợp của cơ quan khác.

          4. Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính huyện, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều này, có trách nhiệm xây dựng và trình tại phiên họp thường kỳ của UBND huyện báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước về kinh tế xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm.         

          Điều 45. Thông tin về hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương cho nhân dân

          1. Trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện:

          a) Thực hiện chế độ thông tin cho nhân dân thông qua các báo cáo của UBND huyện trước Hội đồng nhân dân huyện, trả lời các chất vấn, kiến nghị của cử tri, của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; trả lời phỏng vấn của cơ quan thông tin đại chúng;

          b) Tổ chức họp báo định kỳ mỗi tháng 1 lần, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân về tình hình hoạt động của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và về các chế độ, chính sách mới ban hành, các văn bản của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

          2. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

          a) Chuẩn bị nội dung và tài liệu cần thiết cho các cuộc họp báo định kỳ của Chủ tịch UBND huyện;

          b) Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền là người phát ngôn của UBND huyện,  cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng về hoạt động của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

          c) Tổ chức công bố, phát hành rộng rãi các văn bản, các quy định, chính sách do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân ở địa phương;

          3. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện

          a) Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tin đại chúng tiếp cận kịp thời nguồn thông tin chính xác về các sự kiện xảy ra trong ngành, lĩnh vực, mình quản lý tại địa phương;

           b) Trả lời phỏng vấn của cơ quan thông tin đại chúng hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện; đưa tin để cơ quan thông tin đại chúng đăng bài, phát tin tuyên truyền cho công tác của cơ quan đơn vị; đề nghị cải chính những nội dung đăng, phát tin sai sự thật;    

          c) Tăng cường quản lý công tác thông tin, báo chí chuyên ngành; không để lộ, lọt các thông tin có nội dung thuộc danh mục bí mật của Nhà nước;   

          d) Thông báo công khai về tình hình thu và sử dụng các quỹ có huy động đóng góp của nhân dân.

          đ) Phòng Văn hóa và thông tin huyện ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều này, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện đẩy mạnh ứng dụng tin học trong công tác thông tin; cập nhật thông tin vào trang thông tin của địa phương trên mạng Internet để đưa tin, tuyên truyền, phổ biến tình hình mọi mặt của địa phương ra cả nước và quốc tế.

          Điều 46. Truyền thông tin trên mạng tin học

          1. Các văn bản sau đây phải được đăng trên mạng tin học diện rộng của UBND huyện:

          a) Văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành;

          b) Các văn bản của Nhà nước về chính sách, pháp luật mới, các dự thảo văn bản do UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, đơn vị soạn thảo gửi để lấy ý kiến, góp ý hoàn chỉnh nội dung văn bản;

          c) Các văn bản hành chính, các báo cáo, biểu mẫu và văn bản khác được Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện chỉ định.

          2. Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm khai thác và phổ biến những thông tin trên mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh, các văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo và các thông tin liên quan khác để phục vụ có hiệu quả công tác điều hành của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND huyện.

          3. Các đơn vị trong mạng tin học của UBND huyện phải thực hiện chế độ trao đổi thông tin qua mạng tin học diện rộng của UBND huyện theo quy định; thường xuyên theo dõi thông tin trên mạng tin học để kịp thời nhận văn bản chỉ đạo điều hành và các thông tin do UBND huyện gửi để quán triệt và thực hiện.

CHƯƠNG X

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 47. Trách nhiệm thi hành

          1. Các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          2. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc các thành viên UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương thực hiện Quy chế.

          3. Phòng Nội vụ - Thường trực Ban Thi đua khen thưởng huyện thường xuyên theo dõi việc thực hiện Quy chế để tham mưu UBND huyện nhận xét đánh giá cán bộ lãnh đạo hàng năm, đề bạt bổ nhiệm cán lãnh đạo quản lý; không tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện không đúng Quy chế này.

         

Điều 48. Sửa đổi, bổ sung quy chế

          1. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, không phù hợp thì Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương phản ánh đến Phòng Nội vụ để đề nghị UBND huyện sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

          2. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này do Chủ tịch UBND huyện quyết định/.

Admin
(Nguồn: Số: 2816/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016)