Get Adobe Flash player

Phân công công việc


UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ các Quyết định số 2139/QĐ-UBND, Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kết quả bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang nhiệm kỳ 2016-2021;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 16/6/2016 của HĐND huyện khóa XI về xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và Ủy viên UBND huyện:
Ủy ban nhân dân huyện hoạt động theo chế độ tập thể Ủy ban nhân dân kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.
Điều 2. Phân công công việc của các Thành viên UBND huyện:
1. Ông Đinh Văn Hươm, Chủ tịch UBND huyện
a) Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực thuộc khối nội chính, công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng cơ bản, xác định mục tiêu đầu tư, các dự án trên địa bàn huyện, điều hành ngân sách, quản lý tài chính-giá cả, xây dựng nông thôn mới, định canh-định cư, công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng, tôn giáo, dân tộc, giáo dục pháp luật, công tác đối nội, đối ngoại; Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách có liên quan; Tổ chức việc tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, khiếu nại và tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.
b) Trực tiếp làm Trưởng Ban an toàn giao thông huyện; Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện; Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện; Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.
c) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp; Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Ban Quản lý các dự án đầu tư huyện; Phòng Dân tộc; Chi cục Thống kê huyện; Đội quản lý thị trường số 8, Chi Cục thuế huyện, Kho Bạc nhà nước huyện, Ngân hàng chính sách xã hội.
d) Quan hệ phối hợp công tác giữa UBND huyện với các cơ quan của Huyện ủy, HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Thi hành án dân sự huyện, Hội Cựu chiến binh.
đ) Phụ trách chỉ đạo xã Ba.
2. Ông Hồ Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện
a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:
- Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Bưu chính viễn thông; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp, phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới; Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ; biến đổi khí hậu; Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; hợp tác công - tư; Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã; Tín dụng Ngân hàng và các loại hình bảo hiểm khác (nếu có); Giải phóng mặt bằng; Công tác Văn phòng.
b) Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.
c) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, Trạm Khuyến nông huyện, Trạm Thú y, Hạt kiểm lâm huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn, AVương, Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Bưu điện, Trung tâm viễn thông, các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn huyện, Hạt quản lý Quốc lộ Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14G, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
d) Được phân công làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch UBND huyện và nhân danh Chủ tịch UBND huyện lãnh đạo công tác của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.
đ) Quan hệ phối hợp với Hội Nông dân huyện.
e) Phụ trách chỉ đạo xã Kà Dăng.
3. Bà ATing Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện.
a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Lao động - Thương binh và Xã hội; giảm nghèo; Y tế; Dân số và kế hoạch hóa gia đình; vì sự tiến bộ phụ nữ; Giáo dục và Đào tạo; Bảo hiểm xã hội; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Phát thanh - Truyền hình; Điện ảnh; Công tác Hội.
b) Trực tiếp làm Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.
c) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan:  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện, Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện và các Hội: Hội Chữ thập Đỏ, Hội Khuyến học, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Ban đại diện Hội người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong; Trường THPT Quang trung, Trường THPT Âu Cơ, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Dân số Kế hoạch hoá gia đình huyện, Bảo hiểm xã hội huyện.
d) Quan hệ phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động.
đ) Phụ trách chỉ đạo xã ARooi.
4. Ông ALăng Mứ, Ủy viên Ủy ban nhân dân:     Phụ trách lĩnh vực công tác quân sự và công tác quốc phòng địa phương.
5. Ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân: Phụ trách lĩnh vực công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Phụ trách chỉ đạo xã Tư.
6. Ông Đỗ Sẵn, Ủy viên Ủy ban nhân dân: Phụ trách lĩnh vực công tác Tư pháp.
Phụ trách chỉ đạo xã Za Hung.
7. Ông Nguyễn Đức Huy, Ủy viên Ủy ban nhân dân: Phụ trách lĩnh vực công tác Tài chính-Kế hoạch.
Phụ trách chỉ đạo thị trấn Prao.
8. Ông Nguyễn Minh Bảo, Ủy viên Ủy ban nhân dân: Phụ trách lĩnh vực công tác Tài nguyên và Môi trường.
Phụ trách chỉ đạo xã ATing.
9. Bà Lê Thị Ngọc Lan, Ủy viên Ủy ban nhân dân:Phụ trách lĩnh vực công tác Lao động-Thương binh và Xã hội.
10. Ông Nguyễn Văn Lê, Ủy viên Ủy ban nhân dân: Phụ trách lĩnh vực công tác Văn hóa và Thông tin.
Phụ trách chỉ đạo xã Tà Lu.
11. Ông Trần Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân: Phụ trách lĩnh vực công tác Giáo dục và Đào tạo.
12. Ông Zơrâm Hanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân: Phụ trách lĩnh vực công tác Y tế.
Phụ trách chỉ đạo xã Sông Kôn.
13. Ông Cao Sỹ Ngọc, Ủy viên Ủy ban nhân dân: Phụ trách lĩnh vực công tác Thanh tra.
Phụ trách chỉ đạo xã Mà Cooih.
14. Ông Dương Văn Chung, Ủy viên Ủy ban nhân dân: Phụ trách lĩnh vực công tác Văn phòng HĐND&UBND huyện.
15. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Ủy viên Ủy ban nhân dân: Phụ trách lĩnh vực công tác Kinh tế và hạ tầng.
Phụ trách chỉ đạo xã Jơ Ngây.
16. Bà Mai Thị Hồng Đinh, Ủy viên Ủy ban nhân dân: Phụ trách lĩnh vực công tác dân tộc.
Điều 3. Các Thành viên UBND huyện chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; đúng với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Các Thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.    
Admin
(Nguồn: Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang)