Get Adobe Flash player

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân 
   

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, UBND huyện Đông Giang thông báo lịch tiếp công như sau:

I. Tiếp công dân định kỳ:

1. Thời gian: 2 lần/01 tháng, trong giờ hành chính vào ngày 15 hàng tháng và cuối tháng (trường hợp các ngày 15 và cuối tháng trùng với ngày cuối tuần, lễ thì sẽ dời trước hoặc sau đó 01 hoặc 02 ngày).

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

(Lịch cụ thể tại trụ sơ tiếp công dân của huyện )

2. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện (Trung tâm hành chính huyện Đông Giang).

Địa chỉ: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

II. Tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở và ngoài Trụ sở Tiếp công dân: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân và theo đề nghị của UBND các xã, thị trấn.

UBND huyện Đông Giang thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương công khai cho người dân được biết./.


Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập