Get Adobe Flash player

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân Quý II năm 2016  
   

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, UBND huyện Đông Giang thông báo lịch tiếp công như sau:

I. Tiếp công dân định kỳ:

1. Thời gian: 2 lần/01 tháng, trong giờ hành chính.

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

(Có lịch cụ thể kèm theo)

2. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện (Trung tâm hành chính huyện Đông Giang).

Địa chỉ: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

II. Tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở và ngoài Trụ sở Tiếp công dân: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân và theo đề nghị của UBND các xã, thị trấn.

UBND huyện Đông Giang thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương công khai cho người dân được biết./.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ QUÝ II NĂM 2016
CỦA UBND HUYỆN ĐÔNG GIANG

(Kèm theo Thông báo số:  26 /TB-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016)

TT

Ngày tiếp

Thành phần tiếp

Ghi chú

Lãnh đạo UBND huyện

Các ngành

1

14/4/2016

Ông Đinh Văn Hươm -

Chủ tịch UBND huyện

Đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Trường hợp Phó Chủ tịch UBND huyện bận công tác thì phân công 01 Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp;

- Tùy vào nội dung công dân đề nghị giải quyết, có thể mời thêm các ngành có liên quan cùng tiếp.

2

28/4/2016

Ông Đinh Văn Hươm -

 Chủ tịch UBND huyện

Đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường

3

17/5/2016

Ông Đinh Văn Hươm -

Chủ tịch UBND huyện

Đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường

4

31/5/2016

Ông Đinh Văn Hươm -

Chủ tịch UBND huyện

Đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường

5

15/6/2016

Ông Đinh Văn Hươm -

Chủ tịch UBND huyện

Đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường

6

30/6/2016

Ông Đinh Văn Hươm -

Chủ tịch UBND huyện

Đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường

(Nguồn tin: Thông báo số 26TB-UBND ngày 07/4/2016 của UBND huyện).

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập