Get Adobe Flash player

Văn bản

       Tên văn bảnNgày ban hànhXem / Tải về
Năm 2012 (13 văn bản)
  Tháng 7 (6 văn bản)
    Số 28 /2012/NQ-HĐND Về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và danh mục một số công trình XDCB năm 2012
Số/Ký hiệu: 28 /2012/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Đã xem: 1434 lượt / Tải về: 20 lượt
25/07/2012
    Số: 29 /2012/NQ-HĐND Thông qua Đề án phát triển trồng mây nguyên liệu dưới tán rừng trên địa bàn huyện Đông Giang đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 29 /2012/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Đã xem: 1411 lượt / Tải về: 45 lượt
25/07/2012
    Số : 27 /2012/NQ-HĐND Về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011
Số/Ký hiệu: 27 /2012/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Đã xem: 1435 lượt / Tải về: 5 lượt
25/07/2012
    Số: 26 /2012/NQ – HĐND Về nhiệm vụ bổ sung phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2012
Số/Ký hiệu: 26 /2012/NQ – HĐND ; Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Đã xem: 1358 lượt / Tải về: 4 lượt
25/07/2012
    Số 32 /2012/NQ-HĐND Thông qua Đề án phát triển cây Chuối hàng hóa giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn huyện Đông Ging
Số/Ký hiệu: 32 /2012/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Đã xem: 1418 lượt / Tải về: 38 lượt
25/07/2012
    Số: 30/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 30/2012/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Đã xem: 1527 lượt / Tải về: 23 lượt
25/07/2012
  Tháng 12 (7 văn bản)
    Số 35/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 21/8/2012 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 35/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Đã xem: 1634 lượt / Tải về: 23 lượt
26/12/2012
    Số 39/NQ-HĐND Về Chương trình hoạt động của HĐND huyện Đông Giang năm 2013
Số/Ký hiệu: 39/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Đã xem: 1531 lượt / Tải về: 10 lượt
26/12/2012
    Số 38/NQ-HĐND Về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2013
Số/Ký hiệu: 38/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Đã xem: 1493 lượt / Tải về: 3 lượt
26/12/2012
    Số 37/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh nội dung Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2012
Số/Ký hiệu: 37/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Đã xem: 1421 lượt / Tải về: 4 lượt
26/12/2012
    Số 36/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh nội dung Chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND huyện năm 2012
Số/Ký hiệu: 36/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Đã xem: 1487 lượt / Tải về: 5 lượt
26/12/2012
    Số 33/2012/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và Vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
Số/Ký hiệu: 33/2012/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Đã xem: 1415 lượt / Tải về: 5 lượt
26/12/2012
    Số 34/2012/NQ-HĐND Về nhiệm vụ năm 2013
Số/Ký hiệu: 34/2012/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Đã xem: 1536 lượt / Tải về: 26 lượt
26/12/2012
Năm 2013 (7 văn bản)
  Tháng 12 (7 văn bản)
    Số 48/2013/ND-HĐND thông qua Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 thị tứ Sông Vàng, xã Ba huyện Đông Giang giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 48/2013/ND-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1720 lượt / Tải về: 34 lượt
24/12/2013
    Số 44/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2014
Số/Ký hiệu: 44/2013/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1578 lượt / Tải về: 49 lượt
24/12/2013
    Số 43/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
Số/Ký hiệu: 43/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1613 lượt / Tải về: 27 lượt
26/12/2013
    Số 45/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 21/8/2013 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Giang về phê duyệt danh mục các công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2015
Số/Ký hiệu: 45/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1678 lượt / Tải về: 32 lượt
24/12/2013
    Số 49/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của HĐND huyện Đông Giang năm 2014
Số/Ký hiệu: 49/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1722 lượt / Tải về: 16 lượt
24/12/2013
    Số 46/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu Nghị quyết số 92/2009/NQ-HĐND ngày 31/12/2009 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Giang về nhiệm vụ năm 2011-2015
Số/Ký hiệu: 46/2013/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1529 lượt / Tải về: 24 lượt
24/12/2013
    Số 47/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2014
Số/Ký hiệu: 47/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1506 lượt / Tải về: 9 lượt
24/12/2013
Năm 2014 (11 văn bản)
  Tháng 3 (1 văn bản)
    50/2014/NQ-HĐND ngày 01/4/2014 của Hội đồng nhân dân huyện
Số/Ký hiệu: 50/2014/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1112 lượt / Tải về: 3 lượt
27/03/2014
  Tháng 7 (4 văn bản)
    Về nhiệm vụ bổ sung phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014
Số/Ký hiệu: 53/2014/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1217 lượt / Tải về: 22 lượt
22/07/2014
    Về phê chuẩn điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và danh mục công trình XDCB năm 2014
Số/Ký hiệu: 54/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1378 lượt / Tải về: 15 lượt
22/07/2014
    Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013
Số/Ký hiệu: 55/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1109 lượt / Tải về: 5 lượt
22/07/2014
    56/2014/NQ-HĐND ngày 23/7/2014 của Hội đồng nhân dân huyện
Số/Ký hiệu: 56/2014/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1093 lượt / Tải về: 10 lượt
17/07/2014
  Tháng 12 (6 văn bản)
    Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
Số/Ký hiệu: 60/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1135 lượt / Tải về: 10 lượt
30/12/2014
    Số 61/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
Số/Ký hiệu: 61/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1052 lượt / Tải về: 4 lượt
30/12/2014
    Số 62/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện về việc bãi bỏ các Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND, Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện..
Số/Ký hiệu: 62/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1027 lượt / Tải về: 1 lượt
30/12/2014
    Số 63/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của HĐND huyện về Chương trình hoạt động của HĐND huyện Đông Giang năm 2015
Số/Ký hiệu: 63/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 1084 lượt / Tải về: 0 lượt
30/12/2014
    Số 64/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2015
Số/Ký hiệu: 64/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 953 lượt / Tải về: 2 lượt
30/12/2014
    Số 65/2014/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
Số/Ký hiệu: 65/2014/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 961 lượt / Tải về: 24 lượt
30/12/2014
Năm 2015 (5 văn bản)
  Tháng 7 (5 văn bản)
    Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và danh mục công trình XDCB năm 2015
Số/Ký hiệu: 71/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 912 lượt / Tải về: 3 lượt
17/07/2015
    Nghị quyết số 70/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về nhiệm vụ bổ sung phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2015
Số/Ký hiệu: 70/2015/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 941 lượt / Tải về: 6 lượt
17/07/2015
    Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về việc bổ sung nội dung Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2015
Số/Ký hiệu: 72/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 852 lượt / Tải về: 1 lượt
17/07/2015
    Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014
Số/Ký hiệu: 73/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 883 lượt / Tải về: 0 lượt
17/07/2015
    Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đông Giang khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Ông Nguyễn Đức Tiến
Số/Ký hiệu: 74/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Bằng
Đã xem: 876 lượt / Tải về: 4 lượt
17/07/2015