Get Adobe Flash player

Văn bản

       Tên văn bảnNgày ban hànhXem / Tải về
Năm 2011 (2 văn bản)
  Tháng 4 (1 văn bản)
    Số 24/2011/QĐ-TTg về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường
Số/Ký hiệu: 24/2011/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1547 lượt / Tải về: 10 lượt
15/04/2011
  Tháng 10 (1 văn bản)
    1792/CT-TTg Về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1792/CT-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3614 lượt / Tải về: 162 lượt
15/10/2011
Năm 2012 (45 văn bản)
  Tháng 3 (1 văn bản)
    Số 336/QĐ-TTg. Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015.
Số/Ký hiệu: 336/QĐ-TTg. ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3282 lượt / Tải về: 137 lượt
31/03/2012
  Tháng 5 (7 văn bản)
    Số 23/2012/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn
Số/Ký hiệu: 23/2012/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2477 lượt / Tải về: 27 lượt
31/05/2012
    Số 608/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030
Số/Ký hiệu: 608/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 2232 lượt / Tải về: 9 lượt
25/05/2012
    Số 600/QĐ-TTg. Phê duyệt Kế hoạch huy động tiềm lực khoa học-công nghệ phục vụ công tác công an giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an năm 2012
Số/Ký hiệu: 600/QĐ-TTg ; Người ký: Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.
Đã xem: 2101 lượt / Tải về: 13 lượt
24/05/2012
    Số 635/QĐ-TTg. Phê duyệt Dự án " Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Nông nghiệp đến năm 2020" ...
Số/Ký hiệu: 635/QĐ-TTg. ; Người ký: Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.
Đã xem: 1959 lượt / Tải về: 4 lượt
30/05/2012
    Số 608/QĐ-TTg. Phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.
Số/Ký hiệu: 608/QĐ-TTg. ; Người ký: Phó thủ tướng Nguyễn Xuân phúc
Đã xem: 1897 lượt / Tải về: 3 lượt
25/05/2012
    Số 15/CT-TTg. Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Số/Ký hiệu: 15/CT-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1621 lượt / Tải về: 1 lượt
22/05/2012
    Số 14/CT-TTg về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Số/Ký hiệu: 14/CT-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1648 lượt / Tải về: 11 lượt
18/05/2012
  Tháng 6 (8 văn bản)
    Số 24/2012/QĐ-TTg. Về chính sách đầu tư rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020.
Số/Ký hiệu: 24/2012/QĐ-TTg. ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2021 lượt / Tải về: 9 lượt
01/06/2012
    Số 651/QĐ-TTg. Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
Số/Ký hiệu: 651/QĐ-TTg. ; Người ký: Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.
Đã xem: 3957 lượt / Tải về: 236 lượt
01/06/2012
    Số 695/QĐ-TTg sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
Số/Ký hiệu: 695/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1880 lượt / Tải về: 21 lượt
08/06/2012
    Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án
Số/Ký hiệu: 27/2012/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1832 lượt / Tải về: 13 lượt
11/06/2012
    số 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
Số/Ký hiệu: 716/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1796 lượt / Tải về: 17 lượt
14/06/2012
    Số 799/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia (Chương trình REDD+)
Số/Ký hiệu: 799/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1769 lượt / Tải về: 14 lượt
27/06/2012
    Số 808/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 808/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Đã xem: 1870 lượt / Tải về: 24 lượt
29/06/2012
    Số 19/CT-TTg Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015
Số/Ký hiệu: 19/CT-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1665 lượt / Tải về: 0 lượt
18/06/2012
  Tháng 7 (3 văn bản)
    Số 30/2012/QĐ-TTg Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
Số/Ký hiệu: 30/2012/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1864 lượt / Tải về: 30 lượt
18/07/2012
    Số 950/QĐ-TTg Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng dến năm 2030
Số/Ký hiệu: 950/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Đã xem: 1855 lượt / Tải về: 15 lượt
25/07/2012
    Số 31/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 31/2012/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1665 lượt / Tải về: 6 lượt
26/07/2012
  Tháng 8 (3 văn bản)
    Số 1201/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015
Số/Ký hiệu: 1201/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1863 lượt / Tải về: 26 lượt
31/08/2012
    Số 1199/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2012-2015
Số/Ký hiệu: 1199/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1629 lượt / Tải về: 6 lượt
31/08/2012
    Số 1202/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015
Số/Ký hiệu: 1202/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1399 lượt / Tải về: 10 lượt
31/08/2012
  Tháng 9 (7 văn bản)
    Số 1212/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012-2015
Số/Ký hiệu: 1212/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1662 lượt / Tải về: 3 lượt
05/09/2012
    Số 1210/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015
Số/Ký hiệu: 1210/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2059 lượt / Tải về: 51 lượt
05/09/2012
    Số 1209/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát thanh, truyền hình đối ngoại đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 1209/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1736 lượt / Tải về: 13 lượt
04/09/2012
    Số 1208/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015
Số/Ký hiệu: 1208/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2550 lượt / Tải về: 57 lượt
04/09/2012
    Số 1228/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2015
Số/Ký hiệu: 1228/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2445 lượt / Tải về: 65 lượt
07/09/2012
    Số 36/2012/QĐ-TTg về Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng
Số/Ký hiệu: 36/2012/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1551 lượt / Tải về: 4 lượt
06/09/2012
    Số 1393/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
Số/Ký hiệu: 1393/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1767 lượt / Tải về: 7 lượt
25/09/2012
  Tháng 10 (3 văn bản)
    Số 1474/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020
Số/Ký hiệu: 1474/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1801 lượt / Tải về: 12 lượt
05/10/2012
    Số 1556/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ"
Số/Ký hiệu: Số 1556/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Đã xem: 1436 lượt / Tải về: 1 lượt
17/10/2012
    Số 27/CT-TTg Về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại địa phương
Số/Ký hiệu: 27/CT-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1347 lượt / Tải về: 2 lượt
10/10/2012
  Tháng 11 (9 văn bản)
    Số 1660/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực môi trường đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 1660/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Đã xem: 1649 lượt / Tải về: 3 lượt
07/11/2012
    Số 49/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009
Số/Ký hiệu: 49/2012/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1730 lượt / Tải về: 2 lượt
08/11/2012
    Số 1659/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020
Số/Ký hiệu: 1659/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Đã xem: 1642 lượt / Tải về: 7 lượt
07/11/2012
    Số 47/2012/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
Số/Ký hiệu: 47/2012/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1522 lượt / Tải về: 0 lượt
01/11/2012
    Số 1775/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới
Số/Ký hiệu: 1775/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1726 lượt / Tải về: 6 lượt
21/11/2012
    Số 53/2012/QĐ-TTg về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
Số/Ký hiệu: 53/2012/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Đã xem: 1718 lượt / Tải về: 3 lượt
22/11/2012
    Số 1776/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư vùng...
Số/Ký hiệu: 1776/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 5001 lượt / Tải về: 688 lượt
21/11/2012
    Số 30/CT-TTg Về tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Số/Ký hiệu: 30/CT-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1611 lượt / Tải về: 22 lượt
26/11/2012
    Số 28/CT-TTg về việc tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm
Số/Ký hiệu: 28/CT-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1432 lượt / Tải về: 1 lượt
13/11/2012
  Tháng 12 (4 văn bản)
    Số 1892/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020
Số/Ký hiệu: 1892/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Đã xem: 1632 lượt / Tải về: 4 lượt
14/12/2012
    Số 1896/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 1896/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Đã xem: 1829 lượt / Tải về: 16 lượt
17/12/2012
    Số 1895/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 1895/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1794 lượt / Tải về: 22 lượt
17/12/2012
    Số 2091/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 2091/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1547 lượt / Tải về: 12 lượt
28/12/2012
Năm 2013 (18 văn bản)
  Tháng 1 (3 văn bản)
    Số 02/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
Số/Ký hiệu: 02/2013/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Đã xem: 1630 lượt / Tải về: 2 lượt
14/01/2013
    Số 88/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012 - 2020
Số/Ký hiệu: 88/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 1751 lượt / Tải về: 33 lượt
09/01/2013
    Số 160/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 (Kế hoạch hành động)
Số/Ký hiệu: 160/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 1649 lượt / Tải về: 21 lượt
15/01/2013
  Tháng 4 (1 văn bản)
    Số 23/2013/QĐ-TTg Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Số/Ký hiệu: 23/2013/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1442 lượt / Tải về: 0 lượt
26/04/2013
  Tháng 5 (2 văn bản)
    Số 693/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết
Số/Ký hiệu: 693/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng: Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 1527 lượt / Tải về: 17 lượt
06/05/2013
    Số 27/2013/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Số/Ký hiệu: 27/2013/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1398 lượt / Tải về: 7 lượt
19/05/2013
  Tháng 6 (2 văn bản)
    Số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020
Số/Ký hiệu: 896/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1474 lượt / Tải về: 36 lượt
08/06/2013
    Số 13/CT-TTg Về xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Số/Ký hiệu: 13/CT-TTg ; Người ký: Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1580 lượt / Tải về: 19 lượt
25/06/2013
  Tháng 7 (1 văn bản)
    Số: 1196/QĐ-TTg Về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
Số/Ký hiệu: 1196/QĐ-TTg ; Người ký: Thủ tướng Chính phủ
Đã xem: 1576 lượt / Tải về: 33 lượt
19/07/2013
  Tháng 9 (1 văn bản)
    Số 1615/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch
Số/Ký hiệu: 1615/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1358 lượt / Tải về: 3 lượt
17/09/2013
  Tháng 11 (6 văn bản)
    Quyết định số 2157/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương giai đoạn 2013-2020
Số/Ký hiệu: 2157/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 1387 lượt / Tải về: 16 lượt
11/11/2013
    Quyết định số 2169/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục các nhiệm vụ, đề án, chương trình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia...
Số/Ký hiệu: 2169/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 1426 lượt / Tải về: 12 lượt
11/11/2013
    Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Số/Ký hiệu: 2214/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1702 lượt / Tải về: 16 lượt
14/11/2013
    Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
Số/Ký hiệu: 68/2013/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1499 lượt / Tải về: 1 lượt
14/11/2013
    Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 2075/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1350 lượt / Tải về: 2 lượt
08/11/2013
    Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 phê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020
Số/Ký hiệu: 2151/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 1217 lượt / Tải về: 1 lượt
11/11/2013
  Tháng 12 (2 văn bản)
    Số 2356/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lượt công tác dân tộc đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 2356/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1446 lượt / Tải về: 19 lượt
04/12/2013
    Số 2405/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015
Số/Ký hiệu: 2405/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1603 lượt / Tải về: 65 lượt
10/12/2013
Năm 2014 (12 văn bản)
  Tháng 3 (1 văn bản)
    Số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng
Số/Ký hiệu: 07/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1209 lượt / Tải về: 11 lượt
19/03/2014
  Tháng 4 (1 văn bản)
    Số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán điện
Số/Ký hiệu: 28/2014/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1288 lượt / Tải về: 7 lượt
07/04/2014
  Tháng 8 (1 văn bản)
    Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 25/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3851 lượt / Tải về: 596 lượt
13/08/2014
  Tháng 10 (3 văn bản)
    Quyết định số 1920/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm giai đoạn 2014-2020
Số/Ký hiệu: 1920/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1227 lượt / Tải về: 28 lượt
24/10/2014
    Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số/Ký hiệu: Quyết định số 1976/QĐ-TTg ; Người ký: Hoàng Trung Hải
Đã xem: 992 lượt / Tải về: 6 lượt
30/10/2014
    Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014-2020
Số/Ký hiệu: Quyết định số 1938/QĐ-TTg ; Người ký: Hoàng Trung Hải
Đã xem: 911 lượt / Tải về: 0 lượt
28/10/2014
  Tháng 11 (2 văn bản)
    Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu
Số/Ký hiệu: số 1996/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Văn Ninh
Đã xem: 901 lượt / Tải về: 1 lượt
04/11/2014
    Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủvề Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
Số/Ký hiệu: 64/2014/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 898 lượt / Tải về: 2 lượt
18/11/2014
  Tháng 12 (4 văn bản)
    Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014, phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020
Số/Ký hiệu: 2242/QĐ-TTg ; Người ký: Hoàng Trung Hải
Đã xem: 876 lượt / Tải về: 1 lượt
11/12/2014
    Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 71/2014/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 850 lượt / Tải về: 1 lượt
17/12/2014
    Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2350/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 2350/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 969 lượt / Tải về: 5 lượt
24/12/2014
    Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam;
Số/Ký hiệu: 78/2014/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 824 lượt / Tải về: 1 lượt
26/12/2014
Năm 2015 (32 văn bản)
  Tháng 3 (6 văn bản)
    Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 365/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015.
Số/Ký hiệu: 365/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 952 lượt / Tải về: 3 lượt
17/03/2015
    Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg về ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia.
Số/Ký hiệu: 07/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 714 lượt / Tải về: 0 lượt
02/03/2015
    Quyết định số 376/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2015-
Số/Ký hiệu: 376/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 1015 lượt / Tải về: 9 lượt
20/03/2015
    Quyết định số 392/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Số/Ký hiệu: 392/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 793 lượt / Tải về: 0 lượt
27/03/2015
    Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Số/Ký hiệu: 09/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 835 lượt / Tải về: 0 lượt
25/03/2015
    Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản
Số/Ký hiệu: 03/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1122 lượt / Tải về: 10 lượt
30/03/2015
  Tháng 4 (8 văn bản)
    Quyết định số 11/2015/QD-TTg quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân...
Số/Ký hiệu: 11/2015/QD-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1263 lượt / Tải về: 4 lượt
03/04/2015
    Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống....
Số/Ký hiệu: 498/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 1043 lượt / Tải về: 19 lượt
14/04/2015
    Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/4/2015 về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách.
Số/Ký hiệu: 12/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1053 lượt / Tải về: 1 lượt
16/04/2015
    Quyết định số 506/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số/Ký hiệu: 506/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 713 lượt / Tải về: 0 lượt
17/04/2015
    Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 thánh hành động vì người cao tuổi Việt Nam.
Số/Ký hiệu: 544/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 795 lượt / Tải về: 4 lượt
25/04/2015
    Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2015.
Số/Ký hiệu: 06/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1326 lượt / Tải về: 44 lượt
21/04/2015
    Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
Số/Ký hiệu: 04/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 955 lượt / Tải về: 0 lượt
01/04/2015
    Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 05/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1107 lượt / Tải về: 1 lượt
02/04/2015
  Tháng 5 (5 văn bản)
    Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 03/5/2015 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
Số/Ký hiệu: 13/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 804 lượt / Tải về: 0 lượt
05/05/2015
    Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015-2017
Số/Ký hiệu: 587/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 857 lượt / Tải về: 2 lượt
05/05/2015
    Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
Số/Ký hiệu: 16/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 835 lượt / Tải về: 0 lượt
22/05/2015
    Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
Số/Ký hiệu: 695/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 975 lượt / Tải về: 6 lượt
21/05/2015
    Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
Số/Ký hiệu: 14/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 844 lượt / Tải về: 1 lượt
20/05/2015
  Tháng 6 (2 văn bản)
    Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015 quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
Số/Ký hiệu: 19/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 796 lượt / Tải về: 0 lượt
15/06/2015
    Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30/6/2015 về phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2011-2020.
Số/Ký hiệu: 964/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 767 lượt / Tải về: 3 lượt
30/06/2015
  Tháng 7 (3 văn bản)
    Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 về phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Số/Ký hiệu: 1012/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1551 lượt / Tải về: 49 lượt
03/07/2015
    Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
Số/Ký hiệu: 28/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 820 lượt / Tải về: 0 lượt
01/07/2015
    Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 08/7/2015 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
Số/Ký hiệu: 16/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 966 lượt / Tải về: 0 lượt
08/07/2015
  Tháng 8 (4 văn bản)
    Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg ngày 14/8/2015 về ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.
Số/Ký hiệu: 34/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 937 lượt / Tải về: 0 lượt
14/08/2015
    Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 về quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
Số/Ký hiệu: 32/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 761 lượt / Tải về: 0 lượt
04/08/2015
    Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 về phê duyệt Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 1467/QĐ-TTg ; Người ký: Hoàng Trung Hải
Đã xem: 760 lượt / Tải về: 1 lượt
24/08/2015
    Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than.
Số/Ký hiệu: 21/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 831 lượt / Tải về: 17 lượt
01/08/2015
  Tháng 9 (4 văn bản)
    Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/9/2015 về phê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020.
Số/Ký hiệu: 1513/QĐ-TTg ; Người ký: Hoàng Trung Hải
Đã xem: 790 lượt / Tải về: 1 lượt
03/09/2015
    Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn.
Số/Ký hiệu: 1537/QĐ-TTg ; Người ký: Hoàng Trung Hải
Đã xem: 807 lượt / Tải về: 2 lượt
07/09/2015
    Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS
Số/Ký hiệu: 43/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1429 lượt / Tải về: 10 lượt
16/09/2015
    Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Số/Ký hiệu: 24/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 772 lượt / Tải về: 2 lượt
01/09/2015
Năm 2016 (2 văn bản)
  Tháng 2 (1 văn bản)
    Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
Số/Ký hiệu: 225/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 6552 lượt / Tải về: 54 lượt
04/02/2016
  Tháng 8 (1 văn bản)
    Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 1600/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 3645 lượt / Tải về: 50 lượt
16/08/2016